Znalos anglietiny vo svete

Tlmoèenie je preklad, ktorý umo¾òuje komunikáciu medzi dvoma úèastníkmi, ktorí nekomunikujú v tom istom jazyku. Tlmoèenie sa vykonáva pravidelne, èo znamená, ¾e nemáte èas skontrolova» slová v slovníku alebo sa divi», èo je zmysluplnos» vyhlásenia. Musíte ukáza» veµkú pozornos» a reflexy, aby bol preklad presný a nestráca zmysel, ktorý by partner mal vyjadrova».

Konferenèný tlmoèník je najpopulárnej¹í, ktorý sa pou¾íva poèas oficiálnych prejavov. Èasto sú oficiálne stretnutia definované súèasne pre niekoµko jazykov - v závislosti od toho, v akom jazyku hovoria reèníci a poslucháèi alebo v ktorých krajinách prebieha ¾ivé vysielanie.

Tlmoèenie vo Var¹ave vyniknú» pre výcvik simultánne - alebo ten, ktorý zobrazuje dátum, po sebe idúce preklad - preklad poèítajú a¾ do konca reproduktora vyhlásení a zdvihla servisné ¹peciálne písanie, ¹epkal preklade - pri prejavoch prelo¾í vyhlásenia pre jeden µudia sediaci s òou. Sú tu aj súdne prejavy. Ak je jeden èlánok teraz stanovená v súdnej sieni, a potom hovoria, ¾e je to nevyhnutné k stavu súdnym prekladateµom. Èasto prekladateµ a pomáha vybranú osobu pri cestách do zahranièia, kde sa robia obchodných rokovaní / rokovaní a je funkèný preklad.

Väè¹ina tlmoèníkov v asociácii existuje v spoloènostiach, ktoré nielen zvy¹ujú prestí¾, ale ponúkajú aj vzdelávacie produkty alebo oznaèujú ¹koly, v ktorých mô¾ete zlep¹i» svoju kvalifikáciu. Slu¾by takýchto osôb sú µahko vyu¾ívané oficiálnymi komisiami, OSN, Súdnym dvorom, Parlamentom a Európskou komisiou. Potom majú istotu, ¾e µudia, ktorí predkladajú preklady, zaruèujú vysokú úroveò prekladu a presnos».