Zmiernenie neurozy

Neurotické poruchy (hovorovo nazývané neurózy sú v súèasnej dobe èastým problémom. Tak¾e sa to týka ná¹ho myslenia. V¹etci sme u¾ rýchlo a èasto nám chýba èas na dovolenku, relaxáciu a regeneráciu. A kedy rozpozna» takéto poruchy vedµa seba?

príznakyNervové symptómy sú veµmi èasto sprevádzané somatickými symptómami. Sú to v¾dy bolesti hlavy, ¾alúdky a srdcové bolesti. Mô¾e sa vyskytnú» pocit nedostatku, pocit neskutoènosti, bú¹enie srdca a dokonca aj malé príznaky epilepsie. Èasto sa takéto príznaky objavujú len v stresových situáciách. Najèastej¹ie v¹ak chorí sú dobrodru¾stvo, preto¾e ich reakcie na telo naozaj nedávajú zmysel. Je v¹ak veµmi »a¾ké sa ich zbavi».

fóbieNeurotické poruchy sa zvyèajne týkajú vzdialených fóbií. Pacient sa takýchto zále¾itostí bojí, tak¾e jeho telo reaguje „zaujímavým“ a neprirodzeným spôsobom. To je sprevádzané chybou motivácie, tendencia robi», pokles pohody a neustály pocit nervozity. Vïaka tomu sa pacienti èasto obviòujú zo spiacich bodov a dokonca z nespavosti.

zdroj:

lieèbaNajlep¹ou stratégiou lieèby neurózy je psychoterapia. Poskytuje ho súkromná psychiatrická kancelária v Krakove. Pri úspechoch neurotických porúch priná¹a "kognitívno-behaviorálna" terapia najlep¹ie výsledky. Vïaka tomu mô¾ete zlomi» "zaèarovaný kruh". Pacient spolu s psychiatrom analyzuje postupne ïal¹ie formy ¾ivota, poèas ktorých pou¾íval príznaky neurózy. Vïaka tomu je jeho centrum uznané a pacient sa pripravuje na urèité zále¾itosti. V niektorých prípadoch je tie¾ potrebná farmakologická lieèba. Samotné lieky v¹ak úplne nezlep¹í stav pacienta na 100%. Vhodné psychologické výsledky prinesie iba psychoterapia v súvislosti s farmakologickou lieèbou.