Zavislos na lodiach poeitaeovej terapie

Rozvoj moderných metód v modernom internete znamená, ¾e poµská èinnos» získava inú dimenziu. Niektoré práce sú pre nás jednoduch¹ie a jednoduch¹ie. Av¹ak zo zvy¹ku stránky musíme by» veµmi opatrní, preto¾e poèítaè, ktorý èasto pou¾ívame, mô¾e by» pre nás hrozbou.

Potom nie je vtip, ale fakt. Závislos» sa stáva èastej¹ím problémom z poèítaèa, ktorý hrá v urèitom ¹tádiu v starostlivosti o jeho bytie, èo ho núti by» viac a viac èasu pred ním. Za bohatstvo v ére, keï ¾eny stále trpia závislos»ou od poèítaèa, sa lieèba stáva èoraz cenovo dostupnej¹ou. Existuje viac a viac centier (na mojom mieste v Krakove, v ktorých závislí µudia z nového odhadu vyu¾ívajú civilizaèné úspechy, ktorými je internet, ktorý nad ním má plnú kontrolu.

Ako vyzerá lieèba? Je to s vedomím pacienta, ¾e jeho väzba je faktická a prirodzená, ale nie vtedy, keï je obzvlá¹» prítomná v mysliach pacientov - vynájdených blízkymi. Iba v období, keï sa pacient dozvie o svojej závislosti, ¾e sa vynechajú ïal¹ie fázy lieèby. Vo svojej èinnosti sa zameriavajú na uèenie, ako správne pou¾íva» poèítaè a internet. O èom to je? Je veµmi u¾itoèné zriadi» ¹peciálny denník a okrem toho si pripravi» podrobné denné plány. Tieto systémy, samozrejme, musia spåòa» iné absorpèné aktivity, v tom èase pre prirodzenú dávku pohybu a efektívny odpoèinok.

Závislos» od poèítaèa je problém, ktorý sa prejavuje okrem iného psychomotorickou agitáciou, obsedantným myslením alebo odstúpením. Z nich mô¾e narkoman zvládnu» profesionálnu podporu.