Youtube modelovanie vlasov

Moja sestra veµmi miluje hranie s vlasmi, stále ju mô¾ete zdvihnú» a vyèisti» vlasy. Je to naozaj absorbované, ¾e chcú, aby v¹etko vyzeralo perfektne, jeden mô¾e zlep¹i» ¹núry ¹es»krát, po celú dobu jes» vlasové doplnky pre vlasy, alebo vkladanie vlasové klipy. Miluje ¹kolské predstavenia a stretáva sa s nimi. Jej jedineèná tvorba, princezná Joker, existovala a bola originálna a potrebovala dokonalý úèes a obleèenie. Na zaèiatku by moja matka splietala svoje desiatky pásov, ktoré boli pripevnené k nim. Neskôr, tento krásny jedenás» rokov starý povedal nie, nie, a znova, nie raz. Budem vyzera» hezky v zámkach .... a zaèalo. Èas pretaktovania a ich modelovanie. Vyzerala krásne ako dobrá kráµovná. Ale keï sa to stane s aristokratmi, rýchlo sa zmenila. Bez toho, aby ste chceli by» prítomní, uplynulo viac ako dve hodiny od zaèiatku predstavenia. Zrazu ... úplne zmenila víziu a vo svojom ¹týle to ¹lo viac èi menej ako "Nieeee, nemám rád, ja neviem niè o princeznej, ktorá je pre òu ïaleko." Vymyslela nový úèes, vlasy v podobe voµnej koky. Na svadbe, samozrejme, ako u¾ povedala vy¹¹ie, teraz ¹tudujeme, ako nasmerova» jej vlasy, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi dobre. Jej matka, z nejakej strany odo mòa, od budúceho a za chvíµku bola pripravená.