Vzduchovy filter 4011

Odsávanie prachu Atex alebo odluèovaèe prachu vyrobené podµa smernice atex sú príli¹ úlohou filtrova» horúce plyny, ktoré vznikajú pri spaµovaní odpadu. Tento proces & nbsp; ¹etrí energiu kvôli získanému teplu.

Teplé, »a¾ké a ¹kodlivé alkoholy ¹kodia zdraviu a miestu. Na¹a spoloènos» ponúka celý rad materiálov a prístupov k odchodu mnohých nebezpeèných alebo teplých plynov. Horké technické plyny sa zvyèajne emitujú v procese spaµovania a ïalej spracúvajú roztavené kovy, veµmi èasto ¾elezné, ne¾elezné a hliníkové. Filtrácia horúceho plynu vy¾aduje skor¹ie chladenie pomocou chladièov alebo výmenníkov tepla. Teplo, ktoré reprezentujete, sa odoberá v mieste úspor energie. Self rie¹enie spoloènos» navrhuje presun horúcich plynov, respektíve okrem iného in¹titúcie a procesy: zlievarenstva, taviace pece uzavreté, elektrárne na biomasu vyhrievané rastlín a spaµovní odpadu.

Olejová hmla je smrteµná pre zdravie prevádzkovateµov strojov, spôsobuje poruchy poèas práce a pristátie na celom pracovnom priestore, vïaka èomu sa povrch a vytvorené plochy otáèajú.

Takmer ka¾dá obrábacia operácia je spojená s tvorbou daného mno¾stva olejovej hmly. Olejová hmla je aerosól, ktorý priná¹a úspech pri pou¾ívaní oleja v chladiacich a mazacích olejoch pri obrábaní kovov, ako aj pri individuálnych plastoch. Existuje tie¾ problém s odparovaním z nádoby s kovovými vláknami.

Odstránenie výfuku vozidla vám umo¾òuje odstráni» zdravotné riziká pre svojich hostí a udr¾a» va¹u organizáciu a domov v dobrej nálade.

Vrátane spaµovacích motorov v uzavretých priestoroch sa zvyèajne vz»ahuje na potrebu odsávania výfukových plynov. Je veµmi dobre predstaviteµné, ako dlho mô¾e výfukový plyn z chladného motora od studeného ¹tartu dosiahnu» toxickú úroveò. Role je len pár minút.