Vybavenie izieb v anglietine

Vo v¹etkých odborných miestnostiach sa odporúèa zariadenie. Ak splní úlohu vybavi» ich potrebnými prvkami, zatiaµ èo my nie sme majstri v danej oblasti, máme na to veµa »a¾kostí. Stojí za to sa postara» o jeho najvy¹¹iu hodnotu, ktorá prinesie omnoho lep¹ie výsledky. Na zaèiatku musíme urèi», ktorá èas» a aké vybavenie chceme. Skvelý program bude schopný kontaktova» µudí v modernej problematike, ktorí tam budú vytvára» a teraz majú nejaké skúsenosti. Nie je to kreativita dosta» nadbytoèné alebo nekvalitné vybavenie.

Vezmite si napríklad laboratórium. Jeho vybavením je, ¾e existujú veµmi odli¹né vz»ahy s aktivitami, ktoré budú v òom napísané. Základom sú najmä laboratórne mikroskopy, platne, horáky alebo skúmavky so vzorkami, ale budúci µudia mô¾u o sile dobre sníva». Budete ich musie» kontaktova» a rozhodnú» o ich potrebách. Rozpoèet nás samozrejme obklopuje. Nemô¾eme im da» v¹etko, èo potrebujú. Musíme hµada» kompromis. Pamätajte v¹ak, ¾e by sme mali nájs» kvalitu. Èo sa s nami stane z mikroskopu, ktorý urobíte veµmi malé hodnoty? Je potrebné starostlivo preskúma» trh, po¾iada» o jedlo expertov a urobi» len rozhodnutie.

Zdanlivo jednoduchá izba sa stáva kanceláriou. Veµa µudí si myslí, ¾e staèí vlo¾i» stôl, poèítaè a skrinku. Skúsenosti v¹ak hovoria nieèo iné. Vezmite si napríklad výber poèítaèa. Závisí to od pozície na òom, ktorá je spôsobená aj jeho oèakávaniami. Nie je to nevyhnutný poèítaè pre niekoµko tisíc zlotých pre niekoho, kto len edituje texty. Umiestnenie a umiestnenie stola si tie¾ pamätá na význam. Bolo vedecky dokázané, ¾e jedna vec prispieva ku koncentrácii a druhá je opaèná. Takto si vybra» men¹í stôl, kde si udr¾a» poriadok rýchlo? Dôle¾ité sú aj nástenné dekorácie a výber zdroja svetla.

Ak vezmeme do úvahy v¹etky vy¹¹ie uvedené rady, vidíme, ¾e vybavenie takýchto ¹pecializovaných miestností ako laboratórií alebo zdanlivo obyèajných kancelárií nie je µahká zále¾itos». Mali by sme dôkladne pochopi» potreby na¹ich pou¾ívateµov a vybavenie, ktoré pou¾ívajú. V dôsledku toho, kto vie, ¾e v niektorých z týchto miestností niekto objaví rie¹enie smrteµnej chyby tie¾ nemô¾e by» naru¹ený laboratórny mikroskop v súèasnosti!