Vlasy s rany stranou

Moja neter je veµmi rada, ¾e si hrá s vlasmi, mô¾e¹ ju hádza» celé hodiny a èisti» ju. Zároveò je naozaj odhodlaná, ¾e ak chcem, aby to vyzeralo dokonale, mô¾em urobi» jeden vrkoè pä»krát, zaka¾dým, keï na ne polo¾ím ma¹le na vlasy alebo vlo¾ím sponky na vlasy. Najviac drahých ¹kolských okuliarov a ich realizácia. Jej posledné stvorenie kráµovnej Mischief bolo a bolo zábavné a vy¾adovalo perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku sa jej mama zamotala do vrkoèiek so stuhami v nich. Potom tento ¹armantný jedenás»roèný povedal nie, nie, e¹te raz. Vlastne sa pozriem do kuèeravých vlasov .... tak to zaèalo. Èas natáèania aj ich modelovanie. Pozrela sa ako dôle¾itá princezná. Ako je v¹ak s princeznami, veµmi rýchlo zmenila názor. Nema» posledný, je to u¾ skoro dve hodiny od zaèiatku uèenia hra». Neèakane ... úplne zmenil nápad, ale vo svojom prejave to znelo trochu ako "nieeee, nepáèi sa mi to, nepamätám si niè ako aristokrat, èo je veµa jej podriadených". Spýtala sa sama na nový úèes, naskladané vlasy v tvári naplnenej koky. Preto¾e, samozrejme, ako som u¾ napísal, máme teraz kogníciu v nasmerovaní jej vlasov, tak¾e posledná v tom istom èase i¹la obzvlá¹» dobre. Jej matka, na jednej strane, bola plná odpoèinku a za dvadsa» momentov.

Pozrite sa na ponuku sponiek na vlasy