Vlasy ako guma

Moja neter je veµmi dychtivá po hraní s vlasmi, mô¾e¹ ju niekoµko dní pohladi» a oèisti» ju. Zároveò je naozaj zapojený, ¾e ak potrebuje krásny vzhµad, mô¾e da» jeden prú¾ok tucet alebo tak, prièom na vlasy doplnky a sponky na vlasy. Najviac sa mu páèi ¹kolská práca a vystupuje pred nimi. Jej nedávne stvorenie kráµovnej Scarey bolo originálne a vy¾adovalo perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku ju moja matka zamotala niekoµkými pramienkami s luky. Neskôr toto oèarujúce dievèatko povedalo nie, nie, e¹te raz. Budem vyzera» kraj¹ie v riadených vlasoch ... a to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút natáèania, tie¾ ich spájanie. Vyzerala krásne ako dobrá kráµovná. A keï je s princeznami, rýchlo si to rozmyslela. Bez obáv o posledný, ¾e od zaèiatku zoznámenia s predstavením uplynulo viac ako dve hodiny. Neèakane ... úplne zmenil koncept, a vo svojom prejave to znelo trochu viac "nieeee, nepáèi sa mi to, preto¾e si nepamätám kráµovnú, èo je ïaleko jej slú¾ka". Po¾adovala nový úèes, vlasy naviazané na stavbu naplnenej koky. Preto¾e, samozrejme, ako som u¾ písal skôr, máme teraz udalos» pri pripínaní jej vlasov, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi rýchlo. Jej matka bola na jednej strane z rôznych zdrojov a za pár chvíµ.

Tu nájdeme vlásenky