Vibraeny dopravny ro t

ProfolanProfolan Inovatívna výživná kozmetika pre plešatosť pre mužov

Preprava iných materiálov si vy¾aduje pou¾itie novej metódy v tejto èasti. Vibraèné podávaèe sú samy osebe z nezvyèajne uznávaných a dosahujúcich aplikácií v rôznych oblastiach.

Tieto zariadenia sa pou¾ívajú na prepravu kusových, suchých a suchých surovín, nie príli¹ dlhých vzdialeností. Ich kon¹trukcia v¹ak umo¾òuje porovnanie viacerých podávaèov v sériovom zapojení, takéto rie¹enia umo¾òujú dlh¹iu prepravnú cestu.Ponuka výrobcu zahàòa tri základné typy dopravníkov, ktorými sú: re»azové, pásové, valèekové a vibraèné dopravníky.

Vibraèný dopravník existuje v usporiadaní, v ktorom sa surovina pohybuje vïaka svojej zotrvaènosti. Veria v pou¾itie asymetrie pohybu, pomalé tempo pohybu vpred a rýchly návrat materiálu spôsobujú posun materiálu. Preprava vykonávaná pri udr¾iavaní takýchto zariadení je mo¾ná v dôsledku pou¾itia vibrátorov s rôznymi vibraènými frekvenciami. ©truktúry týchto in¹titúcií sú prispôsobené po¾iadavkám u¾ívateµa a mô¾u by» boèné, vysoké alebo ni¾¹ie. Pou¾itie moderných rie¹ení tie¾ umo¾òuje výstavbu zavesených a udr¾iavaných budov.

Vibraèné dopravníky sú rôzne a majú spôsob napájania. Misky navrhnuté výrobcami sú elektricky alebo pneumaticky poháòané. Obe tieto rie¹enia sa vyznaèujú nízkou spotrebou energie, a to tak so vzduchom, ako aj so vzduchom, prièom sa zni¾uje hladina hluku.

Vibraèné podávaèe sú a pou¾ívajú sa vo formách, kde je potrebné predsegregova» materiál, jeho chladenie alebo zahrievanie, zvlhèovanie alebo dehydratáciu. ©iroká ¹kála aplikácií umo¾òuje výrobcom týchto strojov prispôsobi» svoje materiály potrebám. Podmienené sú druhy materiálov, ktoré sa budú prepravova», efektívnos» a podmienky, v ktorých sa budú pou¾íva».