Vetranie ok

Nesprávna in¹talácia odstraòovania prachu a centrálneho vysávania spôsobuje veµké riziko výbuchu. Preto musí by» ka¾dá in¹talácia vykonaná spolu so základnými normami uvedenými v smernici ATEX, takzvanej in¹talácii "atex".

https://sk.knee-active-plus.eu/

Identifikácia a hodnotenie rizika výbuchuAby sme si vybrali úèinné formy ochrany pred zaèatím, musíme identifikova» a posúdi» jej najslab¹ie body. V súèasnej téme realizujeme tzv hodnotenie rizika výbuchu na výkonnej úrovni. Tento materiál obsahuje súbor odporúèaní pre kanceláriu, ktorá sa zaoberá týmto projektom. Po ich zavedení sa pre projekt pripraví závereèné hodnotenie rizika výbuchu alebo dokument s ochranou proti výbuchu.

Zní¾enie rizika výbuchuV pláne na zní¾enie rizika výbuchu sa v zariadeniach, ktoré sa budujú, odporúèajú roztoky, ako sú antistatické alebo vodivé kazety na filtráciu, elektrické a neelektrické zariadenia s certifikáciou ATEX, vybavené riadiace a meracie zariadenia a uzemnenie.

Minimalizácia úèinkov výbuchuZ povahy práce nie je mo¾né eliminova» riziko explózie a¾ do konca. Preto sa v súlade s po¾iadavkami obidvoch smerníc ATEX pou¾íva ochrana proti výbuchu pri in¹taláciách.

Dodávky odberu prachu a centrálneho vysávania sa dodávajú v systéme na kµúè. Vyzýva, aby ¹pecialisti prevzali plnú zodpovednos» za komplexnú implementáciu ka¾dej úrovne investícií - od návrhu, cez výrobu v¹etkých komponentov systému a¾ po montá¾ a uvedenie do prevádzky novo in¹talovaného zariadenia.

Ukladanie prostredníctvom optimalizácieZvlá¹tny dôraz bol kladený na optimalizáciu filtraèných zariadení z hµadiska energetickej úèinnosti, ako aj efektívnosti odstraòovania prachu. Tieto o¹etrenia vytvárajú po¾adovaný finanèný výsledok a predov¹etkým prispievajú k ochrane prírodného prostredia na¹ej krajiny.

Efektívne a tie¾ veµmi efektívneFiltraèný materiál je najdôle¾itej¹ím prvkom úèinného, ale jedným z najpriaznivej¹ích prvkov systému zberu prachu a centrálnym vysávaním. Dobre zvolené zaruèuje vysokú èistotu prachu bez toho, aby sa museli stara» o pracovné podmienky. To je dôvod, preèo in¾inieri si vyberú nejaký èas na danú investíciu.