Vertikalne obilne dopravniky na zrno

MaxiSize

©nekové dopravníky sa pou¾ívajú predov¹etkým na farme, tento nástroj sa pou¾íva na pou¾itie hotového krmiva z mie¹aèky, prevodu vlastného krmiva z brúsky alebo z kalov. Pamätá a pou¾íva zrno na vykladanie a nakladanie.Maximálny pracovný uhol závitovkových dopravníkov je 45 stupòov. ©nekový dopravník sa nazýva mimoriadne zrnitý had alebo ¹nekový dopravník.©nekový dopravník je urèený na vykladanie poµnohospodárskych prívesov alebo plnenie obilných sil. Pomáha a pri prená¹aní obilia. Dopravníky sa pou¾ívajú aj na prvé èistenie zrna. Toto jedlo je zvyèajne súèas»ou trendu výroby krmiva a spôsobu skladovania obilia. ©nekové dopravníky sú nádoby s då¾kou od 4 do 12 m, výkon od 7 do 60 T / h, priemer potrubia od fi 110 do fi 250, motory od 1,5 do 11 kW.Závitovkové dopravníky sú mimoriadne cenovo ¹trukturálne poµnohospodárske stroje. S ich èastom prevádzky je veµmi dôle¾ité sa pýta» stav lo¾ísk a remeòov. Tieto výnimky sú najviac núdzového v ponuke. Hra» to, mali by ste po¾iada» o pracovné uhol slimáka. Je potrebné vytvori» maximálne 45 stupòov.Výnimkou z tohto pravidla sú vertikálne dopravníky. Na stenách budov, síl a iných hospodárskych a hospodárskych budov sú k dispozícii jedlá.©nekové dopravníky majú mnoho výhod. Vyznaèujú sa vysokou úèinnos»ou, nízkou energetickou nároènos»ou, nízkou cenou a nízkymi prevádzkovými nákladmi, jednoduchým manévrovaním a ponukou zmeny pracovného uhla dopravníka.Na zmenu polohy sú zvolené aj dopravníky. Vïaka tejto práci je mo¾né dopravník kombinova» do nových polí. Nie na farme. Dopravníky umo¾òujú a menia uhol sklonu. ©nekový dopravník mô¾e by» doplnený ïal¹ími prvkami, napr. Násypkou, rôznymi typmi rozvádzaèov a predl¾ovacími segmentmi.