Uzemnenie ktora farba

Úloha elektrostatického uzemnenia spoèíva v minimalizácii rizika výbuchu horµavých látok na konci elektrostatickej iskry. Najèastej¹ie sa prijíma v oblasti dopravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e poèíta» v inej forme. Najpraktickej¹ie a zlo¾ité modely predpokladajú, ¾e niektoré z uzemòovacou svorkou a drôtu. Vyspelej¹ie a sofistikovanej¹ie technológie sú vybavené stavu zemniace poriadku ochrany, tak¾e je mo¾né upusti» alebo preprave tovaru, ak je dôvod odi¹iel zapojený v normálnym spôsobom.

Elektrostatické uzemnenia sú najèastej¹ie u¾itoèné pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných nádr¾í, cestných nádr¾í, sudov, takzvaných. veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

Plniaca produkt alebo vyprázdnenie nového obsahu (napr. Nádoby s prá¹ky, granule, kvapaliny sa mô¾e rozvinú» »a¾ká elektrostatický náboj. Ich zdroj, ktorý mô¾e by» mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické náboje generovaných kontaktom alebo zvýraznenie jednotlivých èastíc. Veµkos» elektrického náboja, bude závisie» na elektrostatické vlastnosti povrchu, ktoré sú vo vzájomnom kontakte. Úspech µahké a rýchle kontaktu so zemou alebo neutrálne objektu mô¾e dôjs» krátky prúdový impulz, ktorý bude viditeµný v stavebníctve iskier.Nedostatok iskrenia mô¾e zahàòa» zapálenie zmesi alkoholov a vzduchu, èo znamená výbuch alebo nebezpeèný výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.