Ustav psychiatrie a neurologie emg laboratorium

Významnými výskumno-vývojovými zariadeniami v Poµsku sú otvorené skupiny psychiatrov a neurobiológov, ktoré sa otvorili vo Var¹ave v roku 1951, v súèasnom ideálnom neurofyziológovi Jerzy Konorski, In¹titúte psychiatrie a neurológie. Dôle¾itos» in¹titútu dokazuje skutoènos», ¾e od roku 1992 spolupracuje v oblasti vedeckého výskumu a vzdelávania so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Poslaním centra je riadi» sa na oddelení psychiatrie a neurológie, koordinova» ich v sile krajiny, poskytova» konzultácie ¹tátnym orgánom v teréne (správa o drogovej závislosti, správa o HIV a AIDS, práca na protialkoholovom programe a diagnostická a terapeutická èinnos» (hospitalizácia a prevádzka. v ambulantnom prostredí. Zariadenie prevádzkuje a publikuje (dva medzinárodné èasopisy, rozvojové a doktorandské ¹túdium. Ústav sa skladá z dvadsiatich troch kliník (vrátane kliniky Nerwice, Kliniky klinickej rehabilitácie, Psychiatrickej kliniky pre deti a mláde¾, Neurologickej kliniky a vedeckých domov (napr. Ústav verejného zdravotníctva, O¹etrovateµstvo a Lieèba závislosti. V rebríèku Znanylerz.pl získavajú ¹pecialisti in¹titútu atraktívne a veµmi priateµské názory. Pacienti chvália prístup pacienta, jeho profesionalitu, rýchlos» diagnostiky a lieèby. In¹titút psychiatrie a neurológie bohu¾iaµ zápasí so znaènými problémami. V roku 2014, podµa riaditeµa ústavu, dlh presiahol pä»desiat ¹es» miliónov zlotých, a samotná budova si vy¾aduje dôkladnú renováciu, pre ktorú je nedostatok finanèných prostriedkov. Malá èas» kúpeµne, presakujúca strecha, netesné okná, plesnivé steny, zní¾ený poèet zamestnancov, neschopnos» izolova» »a¾¹ie osoby a umo¾òujúce pohodlné podmienky pre lieèených pacientov, hoci niektoré z problémov ústavu. Problematika finanèných prostriedkov na opravy kliník je politickou otázkou a podµa hovorkyne ministerstva zdravotníctva zále¾í na „bohatstve rezortného portfólia“. Myslím si, ¾e v rýchlej budúcnosti bude mo¾né kúpi» liek na renováciu a in¹titút bude schopný rozvíja» svoju lieèebnú pozíciu od úsvitu do krajiny.