Uetovny softverovy poradie

Moderné úètovné a fakturaèné programy, ktoré vytvárajú v prostredí Windows, sú veµmi efektívne pri intuitívnej prevádzke. Existuje v¹ak v¾dy skupina klientov, ktorí namiesto pou¾itia my¹i rad¹ej hodia kartu. Existujú aj spoloènosti alebo podnikatelia, ktorí nechcú investova» do moderných poèítaèov. Pre nich bol vytvorený program Comarch Klasyka, ktorý ponúka v¹etky moderné rie¹enia aj v dávnej grafickej podobe.

Comarch classic je komplexný funkèný HR a mzdový program. Ponúka mo¾nos» zúètovania úètov zjednodu¹eného a veµkého úètovníctva. Bude nakupova» pre úplné riadenie zásob, vrátane registrácie obchodných operácií, viac v cudzích menách. Ako súèas» ¾iadosti je u¾itoèný mo¾ný poèet èasopisov, spracovanie zálohových faktúr, interný predaj a nákup.

Modul Faktúra umo¾òuje zadávanie dlhých 160 znakových názvov produktov. Zaviedla databázu bánk, ktoré mô¾u by» pou¾ité na vytváranie transferov. Pracuje s fi¹kálnymi tlaèiaròami.

Ïal¹ou èas»ou projektu je prvok Mzdy. Umo¾òuje vám vies» záznamy o súboroch zamestnancov, urobi» zoznam ¹tvorcov a zapoèíta» si zárobky. Je dôle¾ité uzna» absenciu a dovolenku zamestnancov. Modul vám tie¾ umo¾òuje vytvára» daòové priznania PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 a ZUS, ako aj vytváranie prevodov daòovému úradu.

Pre v¹etkých pou¾ívateµov výrobca pripravil ¹peciálny návrh migrácie pre tieto verzie programu pomocou prostredia Windows. To isté by» veµmi originálny návrh, vzhµadom k tomu, ¾e aktualizácia mô¾e by» spojená so zµavou 40%, a posledná mo¾nos» aplikácie bola navrhnutá na základe najmodernej¹ích technológií do úvahy a plánované ¾eleznice v predpisoch, ktoré sa z rôznych dôvodov mô¾e jednoducho nedostanú klasickej skupiny.