Tlak plynu v in talacii domu

®ijeme v obdobiach, v ktorých sa na nás prakticky spoliehajú rôzne riziká vo v¹etkých fázach. Èasto sa stalo, ¾e tlak plynu prekroèil prijateµnú hodnotu. Preto by to spôsobilo výbuch kotla, èo malo za následok svadbu, ale aj nákladné opravy. Teraz si uvedomujem, ¾e v tomto systéme mô¾ete µahko strati» svoj ¾ivot, aj keï niektorí mu¾i nevedia o poslednej histórii.

Na¹»astie je v nových èasoch nieèo ako klapky alebo poistné ventily. Je to teda typ ventilu, ktorý sa automaticky odstráni, keï tlak plynu alebo pary prekroèí prijateµné hodnoty. Zabraòuje tak výbuchu takých stavebných momentov, ako sú nádr¾e, potrubia a podobne. To bolo najprv pou¾ité v ïal¹ej polovici 17. storoèia v extrémne jednoduché zariadenie, ktoré bol tlakový hrniec.Ak sa pozrieme na najjednoduch¹ie modely bezpeènostných ventilov, v¹imneme si, ¾e ide o poslednú úplne krehkú dosku, ktorá je po¹kodená, keï plyn prechádza prípustným tlakom.Bohu¾iaµ, veµmi èasto bol nápoj z ventilov peèený. Nie je nezvyèajné, aby pou¾ívateµ naèítaval zariadenie nevedomky. A bolo jednoduché pou¾i» dva nezávislé ventily, zvyèajne namontované na opaèných koncoch daného zariadenia.Tieto ventily sa be¾ne pou¾ívajú v parných strojoch. Tým sa zabránilo náhlemu nárastu tlaku, ktorý viedol k procesu jazdy vozidla. Toto hrozilo, ¾e exploduje, výsledkom èoho mô¾e by» aj smr» v¹etkých cestujúcich.Dúfam, ¾e mám záujem èitateµov o bezpeènostných ventiloch. Ka¾dý, kto si tento text preèítal, si teraz asi uvedomuje, aké dôle¾ité sú tieto tímy v dne¹nom svete a priemysle.