Technologicky proces vyroby eokolady

https://ecuproduct.com/sk/rhino-correct-najlepsi-sposob-ako-opravit-nos-bez-chirurgickych-zakrokov/

Èokoláda patrí medzi najvýznamnej¹ie pochú»ky. V kuchyni nájde mno¾stvo aplikácií, komunikuje to v mnohých mo¾nostiach. V takmer v¹etkých obchodoch mô¾ete nakupova» èokoládové výrobky v rôznych formách. Mlieèna èokoláda je tie¾ známa, keï je horká.Výroba èokolády je dos» komplikovaný proces. Prvýkrát je to vyèistenie kakaových bôbov z plevy. Potom sú semená µudia tepelne o¹etrené, poèas ktorých sú zbavené baktérií. Ïal¹ím krokom je podrobi» peèené jadro takzvanému výbuchu, inak povedané, jednoducho sa rozbije. Jedlo sa rozdrví a výsledkom tohto mechanizmu je tvorba kakaovej bunièiny. Potom sa fakty riadne vyèlenia, v súvislosti s ktorými sa materiál vybral na získanie. Bunièina je v automatickom procese veµmi pomletá. Po vstupe do týchto procesov má voµnú osobu, ktorá sa oznaèuje ako vzorka. Podlieha procesom spájania. Odporúèa sa udr¾a» správne stroje na èokoládu. Na rezanie kakaovej hmoty sa pou¾ívajú dva a pä»valcové mlyny. Dôle¾itou súèas»ou výroby èokolády je strojové vybavenie s názvom "conch". Procesy kongovania sa tie¾ vykonávajú ako suché, ako aj mokré. Proces su¹enia je kµúèovým krokom pri výrobe èokolády. Posledná fáza implementácie sa prená¹a do misky nazývanej orezávaè ceruziek. Spracovanie pre jeho pozornos» poèíta s rozpadom kakaového masla na kry¹tály najmen¹ích rozmerov. Vïaka tomu má èokoláda vlastnú chu» a jediný lesk.