Su enie suroveho masa

Zamestnanec potrebuje tri veci. Kyslík, pitie a potraviny. Rovnako ako vzduch a voda sa èasom nezhor¹ujú, jedlo stráca svoju funkciu. Mäso vyniká stale a smrdí, èervy sa vyvíjajú v p¹enici a hniloby. Po tisíce rokov µudia hµadajú spôsob, ako skladova» potraviny tak, aby boli èo najdlh¹ie jedlé.

Spôsoby skladovania potravínTam bolo veµa rie¹ení: solenie mäsa, su¹enie v teple, fajèenie. Ru¹enie v ¹pecifických íloch, mrazenie, morenie, vytvrdzovanie aj tie správne. Posledné fázy sa zaèali bali» vo vákuu. Vákuové baliace stroje sa skladajú z tristo zlotých a pou¾ívajú sa v zónach devä»tisíc. Najlacnej¹ie modely balia len na¹e potraviny a tie¾ najdôle¾itej¹iu ponuku a mo¾nos» regulácie teploty a varenie potravín zabalených do moderného spôsobu.

https://star-dt.eu/sk/

Ako postupuje baliaci stroj?Podobný spôsob prevádzky je akýkoµvek baliaci stroj bez zmyslu pre daný typ. Èerpadlo vychádza zo zariadeniaa tesniaci pásik potiahnutý teflónom. Nasáva vzduch zo stredu obalu, tak¾e sa plast sám utesnía zároveò utesòuje okraj tak, aby sa vzduch nedostal dovnútra. Dne¹ná technológia zahàòa chlieb, mäso, zeleninu a syr. Okrem toho predstavuje výnimoène skúsené rie¹enie. V závislosti od typu potraviny mô¾e by» ¾ivotnos» výrobku a¾ 4-krát dlh¹ia. Napríklad varené cestoviny sú nepostrádateµné na konzumáciu poèas troch dní a táto cestovina vákuovo balená vydr¾í a¾ 12 dní. Vákuové baliace stroje sa nepou¾ívajú vo vysokých predajniach. Takýto nástroj je mo¾né nastavi» v ka¾dom dome. Vákuové balenie je mimoriadne spoµahlivé rie¹enie. Nákup sto ¹peciálnych ta¹iek na balenie potravín je len 40 PLN. Vïaka takému malému nákladu, jedlo, ktoré chceme vyrobi» na dovolenkovom modeli, mô¾e by» uskladnené dlhú dobu ako v nádobe alebo v plastovom boxe, ktorý zamestnanci veµmi µahko pou¾ívajú na výrobu.