Spolufinancovanie rozvoja spoloenosti z europskej unie

Subiekt Ignacy Rzecki mal v¹etky na¹e diela v cache zapísané. V tomto, v ktorom vedie záznamy o predaji. Koniec koncov, jeho podnikanie nemalo len materiály a materiály, ako napríklad malý automobilový veµkoobchod, kde samotné brzdové kotúèe budú pravdepodobne niekoµko desiatok typov. Vlo¾enie do prenosného poèítaèa nevyrie¹i problémy moderného podnikateµa, zvlá¹» ak vychádzame z veµmi výhodnej techniky skladovania, ktorá je vysokým skladom. Ako si pomôc» v takejto veci?

Spoloènos» Comarch, ktorá je jedným z najzdrav¹ích vývojárov softvéru na miestnom trhu a poskytnutým úlo¾ným programom WMS, prichádza s pozornos»ou. Jedná sa o ¹peciálny a veµmi pokroèilý softvér erp, ktorý uµahèuje ukladanie ulo¾ených produktov a materiálov. Skladá sa z dvoch modulov - Comarch WMS Management a Comarch WMS Warehouse, ktoré sú navzájom bezproblémové a sú dokonalým rie¹ením pre servis skladu s vysokými zátokami.

Prvý modul je základom tejto my¹lienky a poskytuje digitálnu verziu èasopisu. Takáto elektronická ¹truktúra, presne zodpovedá jej aktuálnej verzii, umo¾òuje nastavenie pre niektoré produkty, regály a dokonca aj dopravné prostriedky, ako sú palety. Mô¾eme vytvára» dispozície pre skladateµov, definova» hodnoty svetla a veµkých ¹tátov, nastavi» miesta pre jednotlivé tovary. Druhý modul, Comarch WMS Magazynier, je roz¹írením ruky skladateµa. Poskytuje ¹ancu na vystúpenia a podujatia, tlaè potrebných dokumentov a dokonca aj ¹títky. To sú samozrejme doplnky k hlavnej úlohe predaja, pohybu, nákupu a inventarizácie tovaru. Tento modul vyu¾íva dispozície vydané zamestnávateµom, èo zjednodu¹uje celý proces riadenia skladu.

WMS úlo¾ný program zabezpeèuje úplnú integritu s Comarch ERP, av¹ak dôle¾ité prvky obidvoch systémov sú oddelené. Takáto spolupráca v ¹tádiu obchodných dokumentov, ale nie historických údajov, umo¾òuje oddeli» vedenie skladu od úètovných operácií.