Skrioa luna

Dlho oèakávaná jar sa blí¾i. Nie je to len príle¾itos» strati» niekoµko kilogramov navy¹e, ale aj vymeni» si stravovacie návyky. Teplej¹ie poèasie nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa vzdali »a¾ko stráviteµnej diéty zalo¾enej na tele a mlieènych výrobkoch a aby sme si uvedomili, ¾e ¹aláty nám dávajú zdravie.

vitamíny©aláty sú skutoènou vitamínovou bombou. Dávajú nám v¹etky prvky potrebné pre normálne fungovanie systému. Poliaci si v¹ak stále pamätajú na sklon k väè¹ej tú¾be dosiahnu» pre ¾ivoèí¹ne produkty. To je dôvod, preèo toµko na¹ich krajanov trpí kardiovaskulárnymi ochoreniami. Koronárna choroba srdca, ateroskleróza a hypertenzia sú jednou z hlavných príèin úmrtia v starobe. Èastej¹ie jes» ¹aláty a minimalizova» ¾ivoèí¹ne produkty minimalizujú riziko chorôb zo zoznamu.

stráviteµnos»Zelenina je oveµa µah¹ie stráviteµná ako mäso a mlieène výrobky. V tráviacom trakte prevláda menej, vïaka èomu sa po pou¾ití cítime lep¹ie. Zelenina má alkalickú reakciu na rozdiel od mäsových výrobkov. Vïaka tomu nezahàòajú rozhovory s pálením záhy a hyperaciditou. Diéta zalo¾ená na konzumácii ¹alátov je svie¾ej¹ia a estetickej¹ia pre svoj tráviaci systém.

Jednoduchos» prípravyPríprava ¹alátov nie je nebezpeèná, najmä ak máme správne vybavenie. Rezaèka na zeleninu bude veµmi rýchla. V¹etko, èo musíte urobi», je vybra» zeleninu, z ktorej chcete ¹alát dosiahnu», rozdrvi» pomocou stroja, zamie¹a» a mrholi» citrónovou ¹»avou. Za pár chvíµ sme silným a vý¾ivným jedlom.

kalorickáPred príchodom bohatých a horúcich dní stojí za to strati» tuk nahromadený poèas zimy. Najdokonalej¹í spôsob, ako dosiahnu» va¹u ¾elanú postavu je za¾i» diétu zalo¾enú na zelenine a ¹alátoch. Rýchlo zistíte, ¾e to mô¾e by» chutnej¹ie ako tradièné poµské problémy a bravèové kotlety. Èo je veµmi potrebné na prípravu lahodného ¹alátu, nemusíte by» ¹pecialistom v kuchyni. V¹etko, èo potrebujete, je kreativita a myslenie. Chce len od nás, aké ingrediencie vytvoríme vlastný chutný a zdravý ¹alát.