Seed banka gdynia

Spermská banka (spermie je oblas», v ktorej sa zastavuje spermia darcov. Vy¾adujú presné kritériá. Po prvé, v nich by malo by» dostatok spermií (minimálne 40 miliónov na 1 mm s dostatoène vysokou pohyblivos»ou. Darca chce by» v dobrej fyzickej metóde, funguje a¾ do 35 rokov a nemá ¾iadne genetické ochorenia.

Okrem toho hodnotenie závisí od jeho vý¹ky, farby tela, farby oèí a chåpkov a, èo je zaujímavé, vzdelania (minimálny priemer. Podµa práva EÚ je spermie predmetom bezplatnej licencie. Poskytuje sa iba náhrada za vynalo¾ené náklady, napríklad prístup (maximálne 700 PLN.Prvým stupòom kvalifikácie darcu je skutoèný rozhovor, poèas ktorého sa mu dostalo niekoµkých otázok týkajúcich sa jeho sexuálnej prevalencie, histórie ochorení a rodinných zále¾itostí. Neskôr sa jeho chyby skontrolujú, èi nie sú nositeµmi infekèných chorôb (napr. HIV, dostane spermie a tampón z moèovej trubice. Ak sa vykonajú v¹etky podmienky, darovaná spermia sa dostane do banky spermií poèas ¹iestich mesiacov. A¾ po dátume súèasnej fázy sa vykonáva nový výskum a spermia sa zameriava na ¹pecifické postupy týkajúce sa ich obsahu. Darca musí podpísa» zmluvu s bankou - klinika musí venova» plnú pozornos» správnemu ulo¾eniu spermy. V domácom svete je prax vzdania sa spermií v¾dy atraktívna, preto materiál nie je nikdy znièený.Ak chcete pou¾i» banku teoreticky mo¾no niektoré. Podµa poµského práva v¹ak jedna dáma nemô¾e vyu¾íva» slu¾by spermie (die»a musí, preto¾e má zároveò otca a matku. Najèastej¹ie klientmi týchto kliník sú sterilné páry a mu¾i, ktorí nesú genetické choroby, ktoré nechcú prezradi» svojim synom.