Schema in talacie centralneho vysavaea

Výrobcovia centrálnych vysávaèov zabezpeèujú, ¾e in¹talácia centrálneho vysávaèa nie je vedomá len vo v¹etkých fázach výstavby, a dokonca aj v prípade sekundárneho zabudovania do budov, ktoré u¾ sú v prevádzke alebo prebiehajú rekon¹trukcie. Centrálne vysávaèe fungujú dobre nielen vo vý¹kových budovách a miestach, ale hlavne v úspechu priemyselných priestorov. Filtraèný systém pou¾ívaný v centrálnych vysávaèoch zlep¹uje kvalitu vnútorného vzduchu a vysoká èistiaca schopnos» a tichý spôsob ¾ivota zaruèujú spokojnos» s viacroèným systémom centrálneho vákua. Centrálny vysávací systém je zlo¾ený z ïal¹ích prvkov:

Make Lash

Centrálne zariadenieCentrálna jednotka, t. J. Vysávaè - je zvyèajne in¹talovaný v izolovaných technických miestnostiach, ako sú podkrovie, suterén, kotolòa, gará¾ alebo podkrovie. Zariadenie obsahuje filtre, ktoré zastavujú akékoµvek väè¹ie neèistoty, ale tento parameter nezni¾uje sací výkon vysávaèa, ktorý zostáva nezmenený bez ohµadu na veµkos» prachu v agregáte.Výstupná zásuvkaTlmièe vzduchu umo¾òujú evakuáciu bezpra¹ného vzduchu mimo budovy. V¹etky alergény, ako prach, prachové roztoèe a èastice o veµkosti 1/10000 mm, sú vyvrhnuté z budovy, ktorá vyberá nepríjemný zápach vzduchu od spoloènosti, veµký z na¹ej nepríjemnosti v tradièných prenosných vysávaèoch.Nasávacia in¹talácia & nbsp;Sacie rúry v skutoènej èasti rúrky z PVC sú usporiadané pod sadrou, v ¹trbinách stien, v krajinách kon¹truovaných objektov, t.j. na omietke. Pomáhajú spoji» sacie zásuvky s centrálnou osobou. V existujúcich mô¾ete pou¾i» podkrovie, stenové prestávky a in¹talaèné kanály v poslednom zmysle.Sacie zásuvky & nbsp;Sú umiestnené v zariadení tak, aby umo¾nili nasávacej hadici (7 a¾ 12 metrov dosiahnu» aj najvzdialenej¹ie rohy miestnosti. Najdokonalej¹ie podmienky vysávania zaruèujú sacie zásuvky umiestnené v centrálnom pozadí, napríklad na chodbe alebo na chodbe. Poèet odsávacích zásuviek odporúèaných distribútormi centrálnych vysávaèov je 1-3 zásuvky na plochu pribli¾ne 80 metrov ¹tvorcových.