Rozvoja nemeckej ekonomiky

Podnikatelia, ktorí vy¾adujú predaj vo svojej vlastnej krajine, sú povinní zisti», èi majú povinnos» ma» registraèný poklad. V prípade nových mien je suma, z ktorej sa objavuje povinnos» registrova» predaj pomocou daòovej pokladnice alebo finanènej tlaèiarne, dnes je 20 000 PLN. Na trhu sú k dispozícii dva typy zariadení na zaznamenávanie predaja.

Zahàòame pokladnice a fi¹kálne tlaèiarne. V prvej fáze oka mô¾u vyzera» takmer identicky. Zdieµajú zo v¹etkého najviac, ¾e nákup pokladne Novitus bono projekt je prístupnej¹ie, preto¾e nevy¾aduje pripojenie k PC. Fi¹kálna tlaèiareò so ¹peciálnym softvérom pracuje s poèítaèom, musí by» k nemu pripojený, napr. Cez USB. Paragon fi¹kálne tlaèiarne niè od pokladnièného bloku a to isté je len doklad o kúpe. V úspechu tlaèiarní je zdieµaný iba spôsob archivovania predaja. Namiesto toho druhého valca, tlaèiarne majú ¹peciálne vstavanej pamäte na ochranu dát. Vïaka kombinácii fi¹kálne tlaèiarne s poèítaèom, mô¾ete pou¾i» rad u¾itoèných funkcií, ako je napríklad starostlivos» o predaji, generova» reporty, príprava takýchto vyhlásení. Slabo rotujúcich produkty, alebo veµké mno¾stvo predajcov. Navy¹e je mo¾né kontrolova» rôzne pokladnièné, stanovenie vý»a¾ku alebo èistoty a bezpeènosti.Ka¾dý príjem z fi¹kálnej tlaèiarne by mal ma» konkrétnu jednotku, NIP, èíslo príjmu, zoznam èlánkov spolu s cenou DPH, predajnou hodnotou, dátumom & nbsp; èíslo pokladníka a jedineèné èíslo pokladníka.V moderných mesiacoch sa príjmy, samozrejme, spájajú s ka¾dou z va¹ich prijímacích lotérií. Pokiaµ nebudú predtým v¹etky dôkazy o predaji od predajcov v¾dy dôkazom, teraz sa ka¾dý, kto sa zúèastòuje remízy a chce vyhra», dôkladne robí a èerpá z príjmov. Spoloèenské akcie urèite odkazujú na zamý¹µaný produkt, okrem toho, ¾e budete ¾i», ak si nezískate u¾itoèný zvyk uchováva» potvrdenie.