Rezaeka na zeleninu elektricky ceneo

Funkcia v kuchyni, varenie alebo príprava malých jedál zastaví stále viac a viac populárne a najdôle¾itej¹ie rýchlej¹ie. Som ¾ena, ktorá ma cení, ¾e ma rodí v kuchyni. Ak mô¾e nieèo pre mòa vytvori» stroj, preèo by som mal nosi» sám? Je vidie», ¾e vytvorí lep¹iu a u¹etrí èas.Môj nový objav je elektrické rezaèka zeleniny. Strávil som ju pä» rokov a zaèala sa pýta», ako som sa jej v kuchyni podarilo urobi» bez nej.

Prípad vyzerá veµmi rýchlo. Vezmem zeleninu, jedno sekundové tlaèidlo a obsahujem buï zeleninový ¹alát, alebo zemiaky strúhané na zemiakových palacinkách, alebo nakrájanú cibuµu bez slz. Znie to neuveriteµné? Myslel som to taky, kým som sa v na¹ej kuchyni nepokú¹al pou¾i» zeleninu.Na trhu existuje veµa druhov takýchto zeleninových rezaèov. Skutoènos», ¾e sú elektrické, je mimoriadne dôle¾itá otázka. Vysoká pevnos» zariadenia umo¾òuje dlhú a spoµahlivú prácu. Momentálne ma pokú¹am krájaè, ktorý je jednoducho doplnkom, prekrývajúcim moju mlynèek na mäso. Perfektné rie¹enie, tieto multifunkèné zariadenia sa mi páèia. Mám asi pä», ¹es» rovnakých ¹kvàn pre krájaèe, ka¾dý má svoje vlastné èepele tie¾ novú aplikáciu, pridanú k jednotlivým spôsobom zeleniny. V¹etko je spôsobené drahým kovom, ktorý je priradený na umývanie v umývaèke riadu, nehrdzaví a nie je unavený. Osobne by som to neuviedla podivne.Elektrická rezaèka na zeleninu sa µahko montuje, má predå¾enie na skrutkovanie do holiaceho strojèeka a niekoµko no¾ov. Prvky nie sú dobré a sú skutoène multifunkèné. V súèasnosti som mohol otestova» v¹etky èepele. Perfektne skåzne mrkvu, na kusy a vysoké kusy. Takto to funguje pri príprave zemiakov na zemiakové palacinky. Cucumber na misera je nakrájaný na sekundu a cibuµa na krátke kocky. Navy¹e, dokonca aj so syrom, je skvelé, ak chcete plátky alebo prú¾ky, staèí vybra» dobrý prekrytie.Z názorov iných µudí viem, ¾e v¹etci krájaèi v kuchyni sú pokladom. Zelenina je zdravá, stojí za to nezabudnú» na ne v úzkych pokrmoch a robi» ich vïaka krájaèke je obzvlá¹» u¾itoèné cvièenie.