Psychoterapia a jej typy

V tomto èlánku sa pokúsime odpoveda» na otázku: èo je psychoterapia?

Urèite v¹etci vieme, ¾e psychoterapia je kµúèom k lieèbe, ktorej cieµom je pomáha» pri psychickom alebo fyzickom utrpení. Psychoterapia je extrémne zlo¾itý proces, ktorého pitím úloh je zmena ¹týlu myslenia pacienta a stále pretrváva správanie, ktoré mô¾e pre pacienta ¾i» presne. Psychológ má primerané vedomosti, ktoré mu v 100% poskytnú vedomosti o probléme, s ktorým pacient zápasí, a tie¾ po pochopení bude pacient schopný pou¾i» vhodnú lieèebnú techniku.

Psychoterapia je mimoriadne nároèný proces. Aby sa pacient vyrovnal s na¹ím problémom, potrebuje nielen vidie» seba realisticky, ale okrem toho si musí v¹imnú» jeho zlé stránky, hnev, strach a odpor voèi rôznym µuïom. Tak¾e psychoterapia nie je len hovori» s odborníkom, ktorý hladí pacienta na chrbte a hovorí, ¾e celý bude v poriadku. Psychoterapia je dokonalý vz»ah, v ktorom psychoterapeut dostáva lep¹ie pochopenie svojich subjektov, keï a zdroje ich utrpenia.

Èasto poèúvame od iných µudí, ¾e psychoterapia v nich vyvoláva strach. Takáto doba myslenia sa robí v tom, ¾e mu¾i sú stále ïaleko od uèenia sa o psychoterapii dodnes. A preto je známe, ¾e ak nieèo nevieme, je to to isté, èo nás zaujíma.

Koµko je psychoterapia? V psychoterapii nie sú ¾iadne prísne zavedené postupy, ktoré by urèovali, ako dlho bude trva» psychoterapia. Ïal¹ím problémom je ka¾dý pacient, ktorý je predpísaný lekárovi a èo v òom vy¾aduje iný prístup. A dokonca aj psychoterapeut na prvom stretnutí je veµmi »a¾ké urèi», koµko lieèby mô¾e trva», hoci to mo¾no vidie» pribli¾ne poètom problémov, s ktorými sa pacient hlási k psychoterapeutovi.Dá sa teda bezpeène poveda», ¾e psychoterapia spoèíva v zmene ¹týlu myslenia osoby, ktorá patrí k terapii, ako aj v jej psychologickej existencii.