Pripadova tudia obchodneho mana mentu

Riadenie silnej¹ích a men¹ích podnikov bude pravdepodobne oveµa jednoduch¹ie a efektívnej¹ie vïaka podpore programov Comarch ERP Optima. Ten, ktorý je umiestnený z niekoµkých modulov aj vo veµkom integrovanom programe, bol vytvorený s princípom aplikácie v akejkoµvek oblasti. Uvedené aplikaèné moduly sú urèené pre fakturáciu, úètovníctvo, riadenie, operácie spojené so skladom alebo archiváciu informácií. Je to medzinárodný nástroj, ktorý mo¾no pou¾i» v akejkoµvek spoloènosti s inými obchodnými profilmi.

Online program optima, vïaka minimálne roz¹írenému modulu podporujúcemu v¹etky formy úètovníctva, sa zvyèajne pova¾uje za hlavný systém prevládajúci v úètovných spoloènostiach. ©pecifikované moduly úètovného programu Optima sú v¹ak veµmi univerzálne. Aplikácia Optima Kadr a aplikácia Mzdy umo¾òujú ka¾dej jednotke poskytova» urèité slu¾by v oblasti µudských zdrojov a miezd. Vïaka systematickým aktualizáciám program vedie k vytvoreniu v súlade s dôle¾itými právnymi normami. Úètovný program poskytovaný ako súèas» Comarch Optima oslobodzuje podnikateµov od povinnosti neustále monitorova» novo zavedené právne predpisy.

Program Comarch je súèasne usporiadaný v rie¹ení iMed24, èo uµahèuje prevádzku v¹etkých zdravotníckych zariadení. Vyu¾itie tohto nástroja je zamerané na zvý¹enie úrovne poskytovaných zdravotníckych slu¾ieb, ale z obchodného hµadiska na lep¹ie organizované aktivity zdravotníckych spoloèností a v¹etkých èastí, ktoré s nimi spolupracujú.

Ka¾dý, kto má záujem vstúpi» do skupiny spokojných pou¾ívateµov programu ERP Optima, je pozvaný, aby predstavil návrh Comarch Optima. Pred zaèatím rozhodovania stojí za to skontrolova» a skontrolova» po¾iadavky programu Comarch Optima, ktoré urèujú jeho efektívnu prevádzku.

Vydávanie v¹etkých typov fakturaèných dokladov je vïaka fakturaènému softvéru oveµa lep¹ie a mimoriadne organizované. Modul Comarch ERP Optima pre faktúry je veµmi intuitívny a bezproblémový na pou¾ívanie.