Priemyselne vysavaee herkules

Centrálny systém vysávania je stále veµmi roz¹írený. Je zaradený do zoznamu v novovytvorených objektoch, ale tie¾ sa stáva, ¾e sa vykonáva v existujúcich. Av¹ak v týchto ïal¹ích domoch je jeho montá¾ vá¾nej¹ia a bohat¹ia.

Èo dokazuje, ¾e vákuové vykurovanie je lep¹ie s tradièným vysávaním? Koniec koncov, v úspechu tradièných vysávaèov, nemáme v¾dy zbavi» v¹etkých neèistôt. V¹etko závisí samozrejme od kvality vysávaèa a èasto sa stáva, ¾e filter nie je schopný zastavi» v¹etok prach. Taký vysávaè je dostatoène hlasný. Centrálny vysávaè nevyfúkne nasávaný vzduch, nie je tam ¾iadny filter, ktorý nie je celkom úèinný ako súèas» vysávaèa. Nerobí hluk, preto¾e motor vysávaèa je umiestnený mimo budovy. Len tam nie je niè zadarmo. Montá¾ prvého vysávaèa je investíciou, ktorá mô¾e a nebudeme µutova», ale nie µudia na to chodia. V moderných zariadeniach je in¹talácia takéhoto systému relatívne jednoduchá, preto¾e celá in¹talácia je distribuovaná voµne, ako aj jednotlivé in¹talácie, elektrické alebo hydraulické. Najdôle¾itej¹ou èas»ou plánu je tzv centrálna jednotka, ktorá je skrytá mimo budovy. Je to skoro telo tradièného vysávaèa a bude v òom zneèistenie. Tuhé rúry sú napojené na centrálnu spoloènos», ktorá siaha a¾ do stredu (alebo väè¹ích objektov viacerých sacích portov. Takéto hniezdo, na vykonanie na¹ej akcie, chce by» umiestnený v centrálnej stene domu. Na poslednú saciu stanicu je väè¹í, flexibilnej¹í ako mobilný vysávaè, prenosná flexibilná hadica, pomocou ktorej sa uskutoèòuje vysávanie. Hadica je pravdepodobne vybavená profesionálnym prepínaèom alebo sklopným mechanizmom. Systém vákuového vykurovania mo¾no budem hµada» postupne nových priaznivcov.