Preklady pouskej literatury do nemeiny

Som prekladateµ, pracujem na mnohých úrovniach, prekladám súèasne, keï som aj vá¹nivý literárny preklad. Najèastej¹ie, ale mojou èinnos»ou je textový výcvik, zo zoznamu zmlúv obèianskeho práva alebo iných úradných dokumentov. Uprednostòujem literárne preklady, preto¾e mi dávajú veµa radosti.

Príprava a koncentráciaKeï plánujem prelo¾i» literárny text, sna¾ím sa osta» zameraný. Vypínam telefón, nechcem prehliadnu» webové stránky - text je pre mòa najdôle¾itej¹ím. Je to dôle¾ité, preto¾e nielen dobrý preklad, ale aj zapájanie literárnych hodnôt. Je to nároèná úloha, ale dáva vám neuveriteµnú spokojnos». Keï vyjadrujem uznanie za preklad literárneho textu, cítím veµké ¹»astie a spokojnos» takmer tak silné, ako keby som sám som bol autorom tohto dokumentu.Existujú presne také texty, ktoré nie som rád, keï sa uèím, aj keï sú literárne. Zaoberá sa dvomi druhmi: po prvé, nenávidím preklada» harlekíny, preto¾e som sa nudil sprisahaním a literárna cena takéhoto dokumentu prakticky neexistuje. Po druhé, nenávidím populistické a jemné texty.

Kniha v budove

Samozrejme, napriek mojim predsudkom, ka¾dý preklad textu veµmi dôkladne a chcem verne odrá¾a» predpoklady originálu. Niekedy je to »a¾ké, ale nikdy sa nevzdám a neskonèím. Stáva sa, ¾e musím polo¾i» text na µubovoµnú zásuvku a vráti» sa k nej neskôr.V domácej knihe sa mi páèi skutoènos», ¾e to doká¾em, keï idem na miesto. Pre ka¾dý preklad textu sa dajú robi» na diaµku a moderné technológie mi dávajú v¹etky potrebné nástroje. Mám v¹etky mo¾né slovníky a internet mi umo¾òuje hµada» veµa informácií. Pri prevádzke v bytovom dome by sa v¹ak mala jedna» samou disciplínou, preto¾e vec v objekte je lenivá. Musíte zavies» urèitú prísnos» a slú¾i» svojim úloham tak, ako by mali. Ka¾dý preklad èlánku platí aj pre v¹etko, èo potrebujete na opustenie stanoviska, akoby sme práve zaèali pracova».zdroj: