Preklad do vybu nin

Dokument o bezpeènosti proti výbuchu je povinným faktom, ktorý musia by» schopné zvládnu» v¹etky výrobné zariadenia. Vy¾aduje od vlastníkov továrne, aby zabezpeèili najspoµahlivej¹ie pracovné podmienky pre svojich hostí. Ako viete, v továrni pracuje veµa strojov, ktoré samozrejme robia prácu oveµa lep¹ie, ale ich pou¾ívanie sa èasto dr¾í na potrebe pou¾ívania horµavých plynov.

Ak je stroj rozbitý a nikto nevie o jeho zlyhaní, potom mô¾e v urèitom ¹tádiu zaèa» uvoµòova» horµavý plyn do továrne, èo mô¾e v prípade zapálenia vies» k obrovskému výbuchu. V ka¾dej továrni sa odporúèa niekoµko alebo viacero »a¾kých látok, ktoré mô¾u ohrozi» rast a zdravie zamestnancov spoloènosti. Ako viete, ka¾dý zamestnávateµ chce u¹etri» toµko peòazí a èasto prichádza dole tak, aby stroje neboli testované a oceòované. Niekedy v továròach nájdete stroje, ktoré mô¾u by» veµké pre ploché a µudské zdravie, preto¾e ich moc produkova» u¾ dávno zmizla. Dokument s ochranou proti výbuchu povzbudzuje majiteµov výrobných obchodov, aby komunikovali s ka¾dým nebezpeèným strojovým zariadením, ako aj zachovali v¹etky spôsoby pripomienok pri výrobe horµavých látok. Ak má továreò takýto dokument, znamená to, ¾e v òom boli testované v¹etky miesta, èo mô¾e by» rýchle a existuje len obmedzené riziko takéhoto výbuchu. Vyzýva, aby továreò bola garantovaná pre hostí, ktorí sa na òom zúèastnili. Dokument tak pova¾uje za príli¹ dôle¾ité mobilizova» majiteµov tovární na pou¾itie v¹etkých preventívnych opatrení proti mo¾nosti výbuchu. Vïaka tomuto dokumentu sa v súèasnosti získava veµa bezpeèných tovární na základe ná¹ho sveta ako v predchádzajúcich rokoch. Preto sa v súèasnosti zamestnanci v továròach cítia bezpeènej¹ie ako raz a existujú posledné veµmi dôle¾ité.