Predaj pou itych invalidnych vozikov

BagProject je internetový obchod, ktorý poskytuje úlo¾né vozíky, bazárové stoly, bato¾inové batohy, nákupné vozíky, batohy a kolesá. V¹etky výrobky predávané na predaj sú kvôli najèistej¹ej triede materiálov. Ich slu¾by sú banálne a elegantné. BagProject sa mô¾e pochváli» tímom profesionálnych ¹pecialistov. Je to rovnako ako ich história, ¾e polo¾ky ponúkané na predaj oèarujú priekopníka s veµkým komfortom vykoris»ovania. Ponúkané koèíky, batohy alebo stoly sa vyznaèujú vysokou ¾ivotnos»ou. Pri objednávke nad 200 PLN je balík gavarantizovaný zadarmo. Pri platbe bankovým prevodom je cena 12 PLN a 13 PLN. V¹etky rezervácie budú rie¹ené zamestnancami spoloènosti. Mô¾ete vola» od pondelka do piatku medzi 9. a 16. BagProject má prehµadný vyhµadávací systém. Je potrebné ¹pecifikova» iba typ výrobku. Obchod má napríklad na predaj tovarový vozík. Ideálne na prepravu »a¾kých výrobkov s kapacitou a¾ niekoµko desiatok kilogramov. Majú s nimi individuálnych klientov, turistov alebo spoloènosti. Internetový obchod ponúka aj trvalé predajné stoly na predaj výrobkov na trhu. Mobilné, dobre sa zhroma¾ïujú, slú¾ia dlhú dobu. Predaj vynikajúcich tried turistických ta¹iek rôznych veµkostí, farieb alebo tvarov. Posledný z nich je venovaný farebným nákupným ta¹kám podµa nákupných áut. ©iroký výber atraktívnych modelov a farieb. BagProject ponúka odolné rekreaèné batohy na významné expedície. Sú tie¾ ideálne pre ¹pecifické výlety do mesta. Internetový obchod zaruèuje individuálny prístup ku v¹etkým klientom a obrovskú profesionalitu.

Pozri: vozík»a¾kého tovaru