Povinnos pracova prl

FlyBraFlyBra - Neviditeľná podprsenka, ktorá zväčší vaše prsia!

Na¹a ponuka zahàòa iba efektívne a technologicky vyspelé zariadenia, vrátane vysávaèov atex alebo centrálnych priemyselných vysávaèov vyrobených spolu so zásadou atex. Zabezpeèenie bezpeènosti pri práci, ochrana umenia a funkènos» slu¾ieb sú v popredí. Najvy¹¹ia úèinnos» nasávania a filtrácie sa dosiahla vïaka pou¾itiu vynikajúcej triedy prísad, technicky sa zlep¹ila kon¹trukcia a trvalý rast ako techniky: filtrácia, vákuum a èistenie filtra.

V ¹irokom sortimente nájdete nielen malé priemyselné vysávaèe, ale aj ¹pecializované a diaµkové stroje na triesky a kvapaliny, ako aj agregáty typu S, ktoré sú kombináciou priemyselných vysávaèov a vákuových dopravníkov.

Odsávanie prachu, vysávanie, vákuové èistenie a vákuová preprava pomocou odsávacích agregátov s mierou od 3 do 300 kW, s filtraènou jednotkou v¹etkých veµkostí a celými zamestnancami prvkov, ktoré rozdeµujú prach.

Stacionárne sacie jednotky nasávajú v¹etky neèistoty cez vstavané vákuové èistiace zariadenia a kombinujú spotrebný materiál v rôznych nádr¾iach alebo transportných zariadeniach. Masovo vyrábané faktory sú vhodné pre jednotlivé zále¾itosti.

Sme predchodcom v oblasti inovatívnych mobilných sacích jednotiek. Agregáty sa pou¾ívajú aj na prívesoch alebo nákladných vozidlách a sú optimálnym nástrojom na vytváranie pracovných miest pre spoloènosti, ktoré poskytujú upratovacie slu¾by pre priemyselné prevádzky. Tieto riady sa pou¾ívajú pri nasávaní väè¹ieho mno¾stva suchého materiálu z dlhých priestorov. Boli vytvorené podµa ADR s pou¾itím výbu¹ného materiálu podµa ATEX.

Navrhujeme, vytvárame, montujeme nástroje a odpra¹ovacie kon¹trukcie. Vyrábame odpra¹ovacie systémy pre stroje, montá¾ne celky a ciele vo v¹etkých odvetviach priemyslu. Myslíme a robíme aj in¹talácie pre výbu¹ný prach.