Povinna pokladnica v roku 2014

V súèasnosti v poµskom svete existujú také predpisy, ¾e aj kaderník, zubár alebo kozmetik musí by» fi¹kálnou pokladòou. ®iadny zmysel alebo zákazy sú priateµské alebo nie, musíte také zariadenie kúpi». V druhom prípade nepríjemné dôsledky èiastoène èakajú na pokuty alebo platia väè¹iu daò. Preto by mal ka¾dý podnikateµ zásobova» meny. Aký v¹ak bude vhodný pokladòa pre iný typ podnikateµov?

Bioveliss Tabs

Jednokanálová pokladòaNajobµúbenej¹í typ hotovosti, ktorý je dnes k dispozícii na na¹om trhu, je jednolô¾ková pokladòa. Takéto nástroje majú schopnos» by» kompatibilné s inými zariadeniami, medzi zariadeniami, ktoré nie sú kompatibilné so stupnicou, poèítaèom alebo èítaèkou kódu. Bohu¾iaµ, ako príjem z poslednej úrovne vybavenia, je potrebný hotovostný program urèený pre ka¾dú pokladnicu. Preto bude nejaký èas, keï nové normy a in¹titúcie od niekoµkých populárnych výrobcov nábytku budú môc» spolupracova» s ostatnými. Preto je potrebné zvá¾i», èi potrebujeme takéto mo¾nosti - príslu¹ná pokladòa funguje bez nich a presne stojí menej.

zdroj:

Prenosné pokladneÏal¹ím typom pokladne sú prenosné registraèné pokladne. Ich najdôle¾itej¹ou hodnotou je vlastne schopnos» prená¹a» pás na pozadí. Tento druh mobility ocenia taxikári, ktorí tie¾ musia èerpa» z registraèných pokladní. So starostlivos»ou o ich pou¾itie sú tieto zariadenia vyrobené tak, ¾e ich mô¾ete pridáva» takmer za v¹etkých podmienok. Vysoké alebo nízke teploty, veµmi »a¾ká vlhkos» - posledná zo v¹etkých prenosných bánk sa musí vyrovna». Najèastej¹ie sa pou¾ívajú na gumu alebo silikón, èo zabraòuje ne¾elanému zaplaveniu vnútorných systémov. Pancierový dizajn zni¾uje kvalitu pou¾ívania trochu, aj keï je to len malá nepríjemnos» so ¹irokou ¹kálou prenosných aplikácií.

Veµké komerèné zásuvkyPri veµkých obchodných predajniach s výrazne vysokým denným obratom nie sú vy¹¹ie uvedené rie¹enia dostatoèné. Preto vznikli systémové pokladnice. Rovnako sú s poèítaèom správne aj iné mno¾stvá v tele. A bez problémov zvládajú externé zariadenia. Najnov¹ie modely viditeµné na trhu sú poèítaèové registraèné pokladne. Potom je to poèítaè a finanèná tlaèiareò. Najèastej¹ie sú viditeµné v supermarketoch a ich funkènos» chce z pou¾iteµného programu.Pre ka¾dého podnikateµa vytvorí vhodná finanèná pokladòa nieèo iné, tak¾e sa nevzdá presne to, èo je najatraktívnej¹ie.