Pouska oxfordska kuchyoa

Poµská kuchyòa nie je najjednoduch¹ia, a to vïaka nespoèetnému mno¾stvu mäsa, ktoré v òom objavujeme. Sú svojím spôsobom podstatou dobrého, poµského, domáceho varenia.

Príprava tiel nedodr¾iava najjednoduch¹ie úlohy. Urèite ka¾dý dosiahol telo zázvor alebo tvrdý. V ka¾dej kuchyni by mal by» objekt, ktorý nás ochráni pred kulinárskymi mäsovými ne¹»astiami - drviè na telo. Zvyèajne pochádza z niekoµkých desiatok malých lopatiek, ktoré sú navzájom vlo¾ené. Tento gadget sa pou¾íva na jemné pichnutie mäsa bez drvenia ¹liach. Ideálne sa hodí na v¹etky druhy kotletiek alebo steakov. Èepele, v ktorých je mlynèek na víno vybavený koneènou nehrdzavejúcou oceµou - nielen pre trvanlivos» predmetu, ale aj pre èistotu a funkènos». Zbytok puzdra je zvyèajne vyrobený z umelého tela. Mäso, ktoré bolo prepichnuté drvièom, zachováva prirodzené ¹»avy vo vnútri, èo ovplyvòuje, ¾e aj po vyprá¾aní dostávame ¹»avnaté, mäkké mäso. Samotný proces tepelného spracovania sa vykonáva rovnomerne a e¹te rýchlej¹ie. Podobne sa výrazne skracuje doba marinovania.

Okrem toho mô¾eme uvies», ¾e korenie, s ktorým sme syrili mäso, objavili v jeho håbkach, èo prispeje k bezkonkurenènej chuti mäsa. Drviè na telo je atraktívnou voµbou pre klasický tåèik. Samotný proces prípravy mäsa je nielen úèinnej¹í, ale aj tich¹í. Z tohto dôvodu existuje výnimoèná úspora energie pre stavebné dámy. Drviè, malá veµkos» je extrémne funkèný a je veµmi µahko èistiteµný pod teèúcou vodou, aj keï nie v¹etko je mo¾né vlo¾i» do umývaèky riadu. V súèasnom pláne stojí za to spozna» slu¾bu. Pri ruènom umývaní sa odporúèa opatrnos» - no¾e nás µahko odstrihnú! Drviè na mäso je neoddeliteµným spoloèníkom mnohých profesionálnych kuchárov, ale aj ¾eny v domácnosti, ktoré vedia, ¾e touto metódou pripravíme jemné a silné mäso.