Pouska kuchyoa menu

Poµská kuchyòa nie je najµah¹ia, a preto je príli¹ veµa z veµkého mno¾stva mäsa, ktoré objavujeme v nej. Sú v urèitom zmysle podstatou dobrého, poµského, domáceho varenia.

Príprava tela nie je najèastej¹ou úlohou. Samozrejme, ka¾dý pri¹iel na mäso ¾lèe alebo tvrdo. V ka¾dej kuchyni by mal by» objekt, ktorý nás ochráni pred kuratenskými mäsovými nehodami - drvièom do tela. Zvyèajne sa prezentuje z desiatok malých èepelí, ktoré sú na sebe zapuzdrené. Tento gadget vám dáva dobrú punkciu mäsa bez rozdrvenia ¹liach. Ideálne pre niektoré druhy kotlíkov alebo steakov. Lopatky, ktoré sú vybavené drvièom tela, by mali by» vyrobené z nehrdzavejúcej ocele - nielen pre trvanlivos» výrobku, ale aj pre hygienu a funkènos». V¹etok zvy¹ok puzdra je zvyèajne vyrobený z plastu. Mäso, ktoré bolo prepichnuté drvièom, zachováva vnútri prírodné d¾úsy, èo znamená, ¾e aj po vyprá¾aní získame ¹»avnaté, mäkké mäso. Samotný proces tepelného spracovania sa prená¹a rovnomerne a veµmi rýchlo. Podobne je marinovací èas výrazne skrátený.

HydrofaceHydro - Oslobodte poko¾ku pred vráskami a ïal¹ími viditeµnými znakmi starnutia!

Mô¾eme tie¾ kon¹tatova», ¾e korenie, do ktorého sme kropili mäso, majú hlboký vnútra, èo je u¾itoèné pre bezkonkurenènú chu» mäsa. Drviè na telo je skvelou voµbou pre klasické palièky. Samotný proces prípravy mäsa je nielen úèinnej¹í, ale aj tich¹í. Pre ¾eny je doma tá istá »a¾ká úspora energie. Crusher, nenápadná veµkos» je veµmi efektívna a je veµmi µahké jej umy» pod teèúcou vodou, ale nie ka¾dý mô¾e by» vlo¾ený do umývaèky riadu. V tejto chvíli stojí za to zoznámi» sa so servisnými informáciami. Umývanie rúk je prudké - no¾e nás mô¾u µahko vystrihnú»! Telový drviè je neoddeliteµným spoloèníkom mnohých profesionálnych kuchárov, ale aj µudí, ktorí vedia, ¾e táto typická forma pripraví jemné a silné mäso.