Pokladoa 20 000

Obstaranie akejkoµvek zmluvy na daòovú sumu je v na¹om - a nielen na¹om - legálnom & nbsp; povinnos». Ka¾dá, dokonca aj najmen¹ia transakcia, musí by» zakúpená do daòovej pokladnice, preto¾e z nej musí by» prevedená DPH.

Keï si kúpime registraèný pokladník pre blízky obchod, tento nákup je predmetom ¹peciálnej slu¾by, ktorá má za cieµ rie¹i» zále¾itosti na¹ej registraènej pokladne. Fiskálne pokladne v Krakove sú prostredím, v ktorom si mô¾ete kúpi» akékoµvek fi¹kálne zariadenie, ktoré najviac vyhovuje konkrétnemu odvetviu. & nbsp; Sú to zamestnanci & nbsp; & nbsp; & nbsp; stránky, ktoré sú pre vás správne, ak chcete zmeni» sumu DPH naprogramovanú na sumu, keï sú platné príslu¹né pravidlá, podµa ktorých sa vý¹ka dane zmení. Iba oprávnená slu¾ba mô¾e vykona» aj opravy v krajine pokladnice.

Pokladòa je len be¾ným vybavením, ktoré mô¾e by» po¹kodené, a preto ka¾dý, kto vykonáva obchodné alebo servisné èinnosti a má pokladnicu, musí by» schopný pracova» so zlým pokladníkom. Po¹kodená fi¹kálna pokladòa musí by» potvrdená èo najskôr, bez akéhokoµvek dôvodu posledného, èo je faktor ¹kody, a tie¾ ako táto ¹koda funguje na ïal¹om fungovaní skladu. Pravdepodobne ¾ije, napríklad, aby bola tlaèiareò zlá, èo odrá¾a iba èas» textu na potvrdení. Av¹ak neúplné potvrdenie mô¾e by» rýchlou zámienkou, aby daòový úrad vydal mandát pre spoloènos», ktorá ho vydala!

Preto ak vidíme len po¹kodenie pokladnice, nemali by sme to opravi» samy. Po¹kodené peniaze by mali by» doèasne vylúèené z obchodu a pou¾íva» novú aktívnu pokladòu, zatiaµ èo v prípade úspechu jej nedostatku - zatvorte obchod, kým nebude zariadenie opravené. Vzhµadom na skutoènos», ¾e zlyhanie registraènej pokladne mô¾e bráni» práci celého obchodu, pokladnièné slu¾by fungujú mimoriadne dobre a pokú¹ajú sa odstráni» závady pravidelne alebo v èo najkrat¹om èase. Tak¾e po zistení nezrovnalostí v riadení akejkoµvek hotovosti, musíme sa sna¾i» to opravi» na poµskej strane - volajte servis a dohovori» sa na príchod servisným technikom alebo priamo riadi» hotovos» do miestnosti servisu, samozrejme, po jeho vypnutí a bezpeènos». Takéto konanie by sme mali èo najjednoduch¹ie vykona», aby bolo mo¾né opravi» rozhodnutie a vráti» sa z funkcie pokladnice.