Pokladnieny servisny kurz lubuskie

Ak ste vlastníkom akejkoµvek predajne alebo stravovacieho domu, veµmi dobre viete, ¾e rýchlos» slu¾by èloveka je nápoj z najdôle¾itej¹ích výziev, ktoré musíte splni». Mo¾no ste v¹ak nikdy netu¹ili, ¾e významnou my¹lienkou tohto atribútu nie je len rýchlos» prípravy objednávky, ale aj samotné zavedenie zákazky do tímu a vyrovnanie v pokladnici.

Tak¾e ak vá¹ dom je vybavený starými alebo niekoµkými pokroèilými alebo zastaralými registraènými pokladòami, potom posledný aspekt výrazne predl¾uje èas zákazníckeho servisu, ktorý je priamo vykonaný k jeho spokojnosti, a jeho zaobchádzanie zo slu¾ieb, ktoré poskytujete!Na¹»astie sú na trhu stále veµmi dobré zariadenia a stravovací priemysel mô¾e ma» e¹te technologicky vyspelej¹ie rie¹enia, ktoré priamo preberajú skupinu ponúkaných slu¾ieb! A práve s touto prácou, ktorá trpí zlep¹ovaním kvality gastronomických slu¾ieb, pôsobíme. Sme Than, aby sme sa ponúkli medzi najrozvinutej¹ími èa¹níkmi a barmanskými produktmi - programom Gastro Pos Demo.Jeho obsluha je nielen intuitívna, ale stále sa podobá starej pokladnici, tak¾e µudia nebudú zaobchádza» s vy¹¹ími ochoreniami adaptáciou na druhé rie¹enia! Okrem toho, celý program realizuje v dotykovom systéme, poskytuje hladký a èo je najdôle¾itej¹ie, oveµa rýchlej¹ie výber objednávky. Okrem toho sa identifikácia èa¹níka vyznaèuje znaèným technologickým pokrokom a jednoduchým pou¾ívaním, preto¾e je to zavedením kódu, ktorý je priaznivý pre danú osobu, alebo e¹te jednoduch¹ie, pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos je jednoznaèný "Musí ma»", ak chce by» prítomný na zákazníckom servise na najvy¹¹ej úrovni sveta! Gastro Pos sa pou¾íva a oceòuje v mnohých renomovaných gastronomických zariadeniach a drahých baroch! Nenechajte sa preto prekvapi», len o chvíµu dlh¹ie a vytvori», aby va¹e priestory stúpali na e¹te vy¹¹iu úroveò!