Pokladniena nahrada uuavy

Pokladnièné pokladnice novitus small plus sú pokladnicou, ktorá zaznamenáva obrat a vý¹ku dane z tepla a DPH, ktorá sa má zaplati» za maloobchodný predaj. Zariadenie pokladnice je elektronické.

Niektoré fi¹kálne registraèné pokladnice nemajú vstavanú pamä» alebo nevyu¾ívajú údaje pomocou zabudovanej pamäte, preto¾e pou¾ívajú externú pamä». V Taliansku a Grécku sa v Poµsku opakujú pokladnice, zatiaµ èo sú mierne odli¹ne naprogramované. Zákon, ktorý urèuje pou¾ívanie registraèných pokladníc pri registrácii predaja, je vyhlá¹ka Ministerstva financií o povinnom registri maloobchodného predaja.

Tento zákon definitívne stanovuje podnikateµovi povinnos» zaznamena» predaj prostredníctvom registraènej pokladnice, ktorá ho zaznamenáva on-line a zaplati» s príslu¹nou kanceláriou tým, ¾e generuje povinnú dennú fi¹kálnu správu. Mô¾eme rozdeli» fi¹kálne registraèné pokladne do autonómnych a tých, ktoré sú zalo¾ené na poèítaèi. V úspechu týchto pokladní sú zdobené softvérom zabudovaným do plochého elektronického zariadenia. Registraèné pokladne s integrovaným nezávislým systémom majú zabudovaný register kódov PLU a ich pou¾ívateµ mô¾e pracova» s sadzbami, názvami, cenami a èiarovými kódmi, ktoré sa spájajú pri predaji produktov. Nepochybnou výhodou registraèných pokladníkov zalo¾ených na poèítaèi je mo¾nos» väè¹ej interferencie v osobe, ktorú mô¾eme zmeni» pomocou klávesnice poèítaèa. Takéto doplnky sú pozitívne na pou¾itie, preto¾e umo¾òujú viazanie mnohých finanèných prostriedkov v konkrétnom systéme riadenom poèítaèovým vedcom alebo osobou vy¹kolenou na vykonávanie fi¹kálneho programu.

Poèítaèové systémy pou¾ívajú tlaèiarne, ktoré sú prepojené s registraènou pokladòou a poèítaèom pomocou ¹peciálneho softvéru. Bez ohµadu na to, ktorý typ pokladne si vyberieme, premý¹µame o tom, ¾e máme rezervný fi¹kálny pokladòa. Rezervná pokladòa je jasnou hodnotou úspechu neúspechu nápoja zo záznamových nástrojov. Nákup ¹peciálneho zariadenia by mal by» obsadený predov¹etkým veµkými obchodnými a servisnými re»azcami, v takom prípade nie je nákup ïal¹ej pomôcky veµkými výdavkami a blaho u¾ívateµov je najdôle¾itej¹ie. V prípade mikropodnikov mô¾u by» hospodárske otázky silnej¹ie.