Pokladnice pri cieli

Zákazníkom registraèných pokladníc alebo prísnej¹ou reakciou na majiteµov týchto zariadení existuje mnoho povinností vyplývajúcich zo zákona. Fiskálne registraèné pokladne sú iný typ zariadenia súvisiace s pokraèujúcou hospodárskou èinnos»ou, ktorej pou¾ívanie bolo striktne regulované rôznymi zákonmi a predpismi. ®iadne zo zariadení v spoloènosti, ako sú poèítaèe, telefóny alebo dokonca ¹pecializované výrobné stroje, boli podrobené takémuto poètu povinností ako pokladnice.

Ihneï po zakúpení pokladnice musíte ju spracova» na daòovom úrade. Kancelária poskytne jedineèné èíslo pokladni. Povinnou úèas»ou v objednávke bolo uvies» bod na ktorúkoµvek z pou¾itých registraèných pokladníc, v¹etci dostanú odli¹né jedineèné èíslo. Ïal¹ou prácou, ktorú je potrebné vykona», je fi¹kalizácia pokladnice, ktorú je mo¾né dokonèi», ale iba autorizovaný servis. Krakowské registraèné pokladne sú nielen predajným miestom, ale aj autorizovanou slu¾bou. Stojí za to podpísa» dohodu o obsluhe v¹etkých fi¹kálnych pokladní v spoloènosti s urèitou slu¾bou, veµa v byte, v ktorom boli získané fi¹kálne prostriedky. V daòovom úrade je potrebné poskytnú» údaje o slu¾bách, ktoré si uvedomujú sumy v danej spoloènosti. Daòový úrad by mal tie¾ hovori» o zmene slu¾by pokladne. Pri neúspe¹nom úspechu je táto vybraná slu¾ba oprávnená postara» sa o pokladniènú pokladnicu a táto slu¾ba mô¾e urobi» nové veci vo vedomí zariadenia. Pri registrácii predaja v èiastke, tj rovnakej pri produktoch alebo slu¾bách, je potrebné vytlaèi» periodické fi¹kálne správy. Sú to v¾dy denné, mesaèné a roèné správy a èastej¹ie ¹tvr»roène. Nedostatok správ mô¾e vies» k ulo¾eniu pokút majiteµovi pokladnice. Pri pou¾ívaní registraèných pokladníc by sa mala uvies» ich pravidelná kontrola, ktorú mô¾e prevádzkova» iba vybraná slu¾ba. To je obzvlá¹» dôle¾ité, preto¾e sankcie za nepreskúmanie pokladnice mô¾u by» pre podnik skutoène veµké. V¹etka dokumentácia týkajúca sa pokladnice, v be¾nej slu¾be pokladnièných kníh, pravidelné fi¹kálne správy by mala by» vedená spoloène s dokumentáciou spoloènosti. Kancelária mô¾e skontrolova» v¹etky dokumenty na chvíµu po tom, ako prestane pou¾íva» pokladnicu alebo dokonca po zatvorení firmy. Pri uzatváraní spoloènosti si musíte pamäta» na povinnos» chcie» majiteµa - èíta» daòovú pamä» pokladne, ktorá pravdepodobne ¾ije len splnená slu¾bou.