Pokladnica k10

Zabezpeèenie miesta, kde funguje, je veµmi dôle¾ité. Je to ¹iroko chápaná bezpeènos», ktorá sa prejavuje v rôznych aspektoch a rôzne mo¾nosti. Medzi nimi by ste urèite mali nájs» ochranu pred náhodnými udalos»ami, ako je po¾iar, záplavy alebo prepätia a kráde¾e.

Takéto udalosti sú viac módne, ako si mo¾no myslíte. Nie sú zverejnené, preto sa ukazuje, ¾e ide o nezvyèajné situácie, pravdou je, ¾e ak by bolo v¹etko o v¹etkom hlasno, muselo by to by» komunikované.

Sebadôvera buduje urèité presvedèenie, ktoré vyplýva z nedostatku skúseností. Kým to neurobíme, neveríme, ¾e sa tím mô¾e sta». A preto je to mimoriadne veµká chyba.

Dôle¾itou zárukou je starostlivos» o va¹u oblas» práce z hµadiska rôznych typov mo¾ných porúch.

Mô¾e sa dosta» do práce, ktorá spôsobí náhlu stratu osvetlenia. Alebo uµahèí podnikanie v takomto byte? S integritou nie. Preto by ste sa mali stara» o akékoµvek náhradné osvetlenie. Takéto osvetlenie by malo by» tvarované, keï je prvé po¹kodené alebo po¹kodené. Samozrejme, je dôle¾ité, ak stojí za to svietidlo pre núdzové osvetlenie, ktoré im poskytne rôzne mechanické po¹kodenia. Ak po¹kodíme aj núdzové osvetlenie, prítomný v tom, èo bude mo¾né rie¹i» osvetlením danej pozície. Preto je potrebné stara» sa o núdzové osvetlenie tak, aby existovalo viac ako jedno, zaruèené, ak je to potrebné.