Poeitaeovy boardmaker

Systém enova 365 je softvér triedy ERP, ktorý bol v pláne uvedený na zlep¹enie prevádzkovej efektívnosti spoloènosti. Podµa údajov výrobcu pou¾íva systém enova 365 viac ako osem tisíc poµských spoloèností!

Enova reaguje na silu potrieb dne¹ných podnikov.Multifunkènos» vám umo¾ní vybra» presne po¾adovanú funkènos». Modularita umo¾òuje pracova» a obmedzova» mo¾nosti systému, a preto je dôle¾ité prekroèi» prirodzenú verziu pokroèilých funkcií.Systém umo¾òuje plnú mobilitu.Pracuje so sie»ou Windows 7 & nbsp; a vy¹¹ie a umo¾ní vám servis na va¹om tablete.Ïal¹ie dostupné mo¾nosti sú polo¾ky vo va¹om smartfóne alebo prostredníctvom webového prehliadaèa.Systém umo¾òuje plnú ochranu a zadávanie úloh.Operátori sú pridelení z aplikaènej vlády. Fáza realizácie úlohy mô¾e by» kedykoµvek overená. Vïaka tomu sa prestoje stratia v pozícii a nájdem stratené dokumenty.

Systém enova je vydávaný v troch typoch.1. ©tandardné zakúpenie licencie - je majetkom klienta spolu s mo¾nos»ou jeho aktualizácie. Mo¾nos» je ideálna pre spoloènosti pochádzajúce z dotácií alebo lízingu.2. Prenájom softvéru - cena sa získava v plnej vý¹ke za predplatné za pou¾ívanie vybraných prvkov systému. Správny liek pre µahké a malé podniky.3. Prenájom metódy a infra¹truktúry - celý servis pokraèuje dodávateµ. Moduly sa prenajímajú so serverom, aktualizáciami a zálohami. Systém je pripravený na okam¾ité pou¾itie! & Nbsp; Ideálne rie¹enie pre scabs, ktoré nechcú investova» do IT zariadení.

Systém enova je postavený spoloènos»ou Soneta sp.Spoloènos» bola zalo¾ená v roku 2002 a vïaka vyu¾itiu odborných informácií a správnemu servisu dosiahla úspech na trhu.Poslaním spoloènosti Soneta je predáva» softvér, ktorý ovplyvòuje partnerov a zákazníkov s najvy¹¹ou efektivitou pri vyu¾ívaní informaèných technológií potrebných na dosiahnutie obchodného úspechu.Spoloènos» je spoloèensky zapojená a umo¾òuje také nadácie ako "Wiosna" alebo "Mimo wszystko Anna Dymnej".