Po iaru a pravidla po iarnej ochrany

Úloha elektrostatického uzemnenia spoèíva v zní¾ení rizika výbuchu horµavých látok na základe výsledku elektrostatickej iskry. Najèastej¹ie sa zaoberá veµkos»ou prepravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré je odli¹né vo forme. Najmen¹ie a niekoµko komplikovaných modelov sa od zemniacej svorky tie¾ odvíja od kábla. Rozvinutej¹ie a technologicky vyspelé zariadenia sú vybavené kontrolou stavu uzemnenia, vïaka èomu je mo¾né produkt vyprázdòova» alebo prepravova», keï uzemnenie zostane správne pripojené.

Elektrostatické uzemnenia sa najèastej¹ie uvádzajú v procese nakladania alebo vykladania ¾eleznièných cisterien, cestných nádr¾í, sudov, takzvaných. veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

http://sk.healthymode.eu/librecoin-virtualna-mena/

Na konci plnenie alebo vyprázdòovanie nádob na obsah (napr. Nádoby sa prá¹ky, granule, kvapaliny sa mô¾e rozvinú» »a¾ká elektrostatický náboj. Zdrojom ich pôvod mô¾e by» obzvlá¹» mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické náboje sú vytvárané kontaktom alebo zdieµaním jednotlivých èastíc. Veµkos» elektrického náboja závisí na elektrostatické vlastnosti povrchov, ktoré sú vo vzájomnom kontakte. Nakoniec, jednoduchý a rýchly kontakt so zemou alebo neutrálne problém mô¾e nasta» krátky prúdový impulz, ktorý bude viditeµný v pohµade iskier.Nedostatok starostlivosti o iskrové výboje mô¾e zapáli» zmes alkoholov a vzduchu, èo znamená výbuch alebo veµkú explóziu. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypú¹»ania elektrostatických nábojov.