Pecializovany softver cpv

Je známe, ¾e malé a rýchle fi¹kálne sumy sú nielen rozdelené podµa veµkosti. Pre koho teda sú malé rozpoètové èiastky obetované a pre koho sú tieto obrovské? Èo sa navzájom lí¹ia?

Je známe, ¾e v men¹ích veciach je »a¾ké da» nejaký ¹pecializovaný softvér, preto v porovnaní s rozsiahlymi sumami, napr. Poèítaèovými, malé registraèné pokladne sú menej funkèné. Nezodpovedajú mnohým spôsobom ponúk. Takto sa venujú v¹etkým, ktorí ponúkajú materiály, aj slu¾by nie sú veµmi odli¹né a obsah príjmov sa èasto opakuje. Tak¾e prvou odpoveïou je pamä» zariadenia.Na druhej strane malé rozpoètové sumy nevyu¾ívajú veµa priestoru, niektoré sú také malé, ¾e sú obsiahnuté v aktovke alebo peòa¾enke. Skladá sa z ich osudu. Èasto sa získavajú za roly v teréne alebo v zariadeniach, kde je populárna oblas» nízka. Ak napríklad kupujeme poèítaèové registraèné pokladne, chceme pre nich zaobstara» potrebné miesto. Sú vyrobené z poèítaèa, monitora a fiskálnej tlaèiarne. Áno, pravdepodobne nie je dôle¾ité ich nikde nastavi».Najni¾¹ie registraèné pokladne, tj prenosné, sú veµmi odolné batérie, tak¾e ich mô¾ete prijíma» mnoho hodín bez elektriny. Tie¾ pravdepodobne èasto vy¾adujú trvalé spojenie s kontaktom. Okrem toho sú oveµa »a¾¹ie a oddeµujú ich od pozadia do bytu sa mô¾u sta» veµa problémov. Èasté prerábanie mô¾e spôsobi» problém. Mlad¹í sa stále pohybuje.Napriek mnohým výhodám malých registraèných pokladníc, pokiaµ ide o funkènos», nemô¾u by» vyrovnané tým vy¹¹ími. Nemô¾u vykonáva» ïal¹ie funkcie, ako napríklad mo¾nos» opravi» potvrdenie pred tlaèou alebo priamy výpis faktúry s DPH. z inej èasti je men¹ia funkènos» obmedzená na be¾nej¹iu slu¾bu. Je známe, ¾e èím viac dodatoèných hodnôt, tým viac tlaèidiel by sa malo sta», keby tieto roly dobre fungovali. Uèenie takýchto vecí si vy¾aduje veµa èasu. Okrem toho vy¾adujú najmä ¹peciálny softvér, ktorý sa vytvára so ¹peciálnymi nákladmi. Preto výber dobrého fotoaparátu závisí od va¹ich podnikateµských potrieb.