Oznaeenie nebezpeeenstva vybuchu

Smernica ATEX (Atmosphères Explosibles, tie¾ nazývaná smernica 94/9 / ES, je právom Európskej únie, ktorá definuje základné po¾iadavky na výrobky urèené na pou¾itie v potenciálne výbu¹ných oblastiach. Nebezpeèenstvo výbuchu metánových a uhoµných prachov je väè¹ina strojov a nástrojov pou¾ívaných v baniach z èierneho uhlia a smernica ATEX sa vz»ahuje na nástroje a ochranné ¹týly na pou¾itie v oblastiach, kde hrozí nebezpeèenstvo výbuchu. A¾ donedávna sa bezpeènostné predpisy v konkrétnych krajinách EÚ navzájom lí¹ili, èo predstavovalo významnú preká¾ku pre voµnú výmenu tovaru medzi èlenskými krajinami.Zjednotenie smernice ATEX vzniklo v poslednom zmysle, ktorý zjednotil existujúce predpisy a len uµahèil obeh výrobkov v Európskej skupine. Pri vykonávaní ustanovení èlánku 100a Rímskej zmluvy je najdôle¾itej¹ím bodom smernice ATEX zaruèi» voµný pohyb tovaru, ktorý zabezpeèí vysoký stupeò ochrany pred výbuchom. Pokiaµ ide o zariadenia urèené na kariéru v oblastiach ohrozených explóziou, Európsky parlament a Európska únia otvorili 23. marca 1994 smernicu ATEX 94/9 / ES, ktorá sa 1. júla 2003 dostala do bytu. Okrem toho, smernica 1999/92 / ES ATEX137 (tie¾ známa ako pou¾ívatelia ATEX bola prijatá 16. decembra 1999, ktorá sa v sérii týka minimálnych po¾iadaviek na bezpeènos» kníh v miestnostiach, kde hrozí nebezpeèenstvo výbu¹nej atmosféry. Smernica ATEX 94/9 / ES nadobudla úèinnos» do 1. júla 2003 a nahradila predchádzajúce smernice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Oznaèenie CE (fr Conformité Européenneidentifikaèné èíslo certifikaèného orgánuExekuèný symbolskupina výbuchovkategórie zariadeniatyp ochrany pred výbuchompodskupiny výbu¹nínteplotná trieda

Odporúèame ¹kolenie Atex