Osvetlenie unikovych ciest

Výjazdový znak je znakom núdzových východových dverí, ktoré sa pou¾ívajú v akýchkoµvek stavebných objektoch, ktoré sú podµa platných predpisov povinné riadne oznaèi» východy, ktorými sa v prípade ohrozenia vykonáva evakuácia (napr. Po¾iar.

Takéto znaèky sa pou¾ívajú v¹ade tam, kde sa berieme s väè¹ími skupinami µudí, t. J. V továròach, v kanceláriách, na kultúrne a zábavné úèely a fyzicky, alebo vo veµkoformátových obchodoch. Na výjazd oznaèený anglickým EXITom èasto vedú skor¹ie pohyby v roliach ¹ípov a oznaèovanie únikových schodov. Správne oznaèovanie únikovej cesty je veµkou pozíciou vo forme záchrany zdravia a ¾ivota ¾ien, ktoré sa ocitli v nebezpeèenstve, èím sa zvý¹ila ¹anca na evakuáciu.

Znaèka EXIT má charakteristickú zelenú farbu s bielym rámom a nápisom, ktorý umo¾òuje µahko vidie» poèas evakuaèného procesu aj z veµmi veµkej vzdialenosti (20-25 metrov. Vy¹íva sa z farebnej samolepiacej fólie s vývojom vysokokvalitného lepidla, ktoré mu dáva vysokú trvanlivos» a tvar v tmavých podmienkach alebo z PVC panelu upevneného obojstrannou páskou. Oznaèovanie núdzového východu sa na stene v objekte zasekáva najèastej¹ie nad dverami, èo je rie¹enie z bytu alebo domu. Fólia pou¾itá na oznaèenie núdzového východu má fotoluminiscenèné vlastnosti, vïaka ktorým fajèí v noci, èo umo¾òuje efektívnu evakuáciu aj v nároèných podmienkach spojených s vypínaním prúdu alebo aj úèinným dymom, ktorý obmedzuje viditeµnos».