Opeuovanie marhuu

Na miestach èinnosti a výrobných halách majú µudia èasto stroje, ktorých práca spôsobuje emisie malých, fragmentovaných èastíc, ktoré vedú k opra¹ovaniu miestností. Dlhodobá kniha opeµovania je urèite mimoriadne za»a¾ujúca pre zdravie zamestnancov. Niektoré typy opelenia majú toxické úèinky na µudské telo. Táto hra, nepriaznivý úèinok opelenia na µudí, zhor¹uje ich úèinnos» v ich aktivitách. Niekedy je prach tie¾ in¹talovaný z horµavých alebo výbu¹ných plynov, prachu a výparov, ktoré mô¾u spôsobi» výbuch, èo má za následok stratu ¾ivota alebo zdravie.

Na odstránenie tohto problému je potrebné nasmerova» odpra¹ovacie zariadenia. Odsávaè prachu je mechanizmus, v ktorom sa z miest vykonávajú prach, výfukové plyny a nové priemyselné výpary, ktoré sa rozpú¹»ajú vo vzduchu. Odpra¹ovacie zariadenia musia by» praktické z dôvodu uplatòovania pravidiel bezpeènosti a ochrany zdravia a ochrany zdravia pracovníkov. Koniec odpra¹ovacích zariadení je lokálny odsávaè. Mali by sa pridáva» èo najbli¾¹ie k zdroju opelenia, aby sa teraz odstránili neèistoty v procese ich tvorby. V tomto opatrení sa neroz¹íri do celej miestnosti. Okrem odstraòovania prachu zo vzduchu zabezpeèuje priemyselné odvzdu¹òovanie kon¹tantnú recirkuláciu. Medzi zariadenia na odsávanie prachu patria aj rie¹enia obmedzujúce emisie ¹kodlivých èastíc a jemných èastíc do atmosféry.

Pri výbere a pridaní priemyselného odpra¹ovacieho systému je potrebné zvá¾i» niekoµko dôle¾itých pravidiel. Po prvé, jednotlivé prvky odpra¹ovacieho systému nemô¾u vytvára» elektrostatické náboje - tak¾e tam bol najµah¹í, ktorý by viedol k explózii horµavých plynov. Ventilaèné kanály, ktoré sa uskutoèòujú pri montá¾i zariadenia, musia by» vyrobené z prostriedkov obzvlá¹» odolných voèi korózii a oderu. Obzvlá¹» významná a tesná sú spoje. Vïaka tomu systém funguje efektívnej¹ie, ide so v¹etkou efektívnos»ou a pravdepodobne funguje oveµa dlh¹ie bez poruchy. Úniky sa roz¹irujú v dôsledku erózie, schopné dosiahnu» veµké témy v prevádzke systému, tak¾e chcú ¾i», ako u¾ bolo odstránené.