Ohybanie kovov

V súèasnosti je metalurgia èas»ou, ktorá rámuje nielen procesy tvárnenia plastov a zlievarní, ale vyu¾íva aj ¹tudijné ¹truktúry na ¹túdium ¹truktúr. V súèasnom projekte sa ¹túdie zvyèajne vykonávajú na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je èas», ktorá sa objavila pred niekoµkými storoèiami. Av¹ak len relatívne od nuly zaèali by» rôzne typy mikroskopov metalurgiou. V súèasnej dobe sú nenahraditeµné poèas knihy s technickými èlánkami. V súèasnosti sú metalografické mikroskopy v oblasti veµmi cenovo dostupné, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na vyhµadávanie kovových defektov alebo ich prielomov. Toto je zobrazovacia metóda, ktorá sa odstráni na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného elektrónové mikroskopy, ktoré umo¾òujú pozorova» ¹truktúry na atómovej doske a svetelné mikroskopy, ktoré sa vyznaèujú men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonávané s pou¾itím týchto nástrojov sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme nájs» rôzne typy mikrotrhlín v produkte alebo ich iniciáciu. Je mo¾né vypoèíta» fázový príspevok a tie¾ urèi» presné fázy. Vïaka tomu mô¾eme tie¾ odhadnú» mno¾stvo a spôsob inklúzií, ako aj mno¾stvo nových dôle¾itých zlo¾iek z pohµadu hutníctva. Napríklad, èasto mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu idú hlboko do ¹truktúry materiálu, tak¾e v dlhodobom horizonte mô¾eme zabráni» mnohým ne¾iaducim zlyhaniam.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je nesmierne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu u¾ mô¾eme detekova» materiálové defekty. Ale ma», ¾e manipulácia s týmto modelom nábytku je nebezpeèná. Od posledného zaèiatku experimentu by to mali spåòa» iba kvalifikované osoby.