Oheo na s8

Kµúèovým zdrojom bezpeènosti sú poznatky z hasièského oddelenia. Oheò je jeden z naj»a¾¹ích prvkov, »a¾ko zapamätateµné, rýchlo sa opakujúce a odstraòujúce v¹etko, èo nájde cestu domov. Ka¾dé miesto, v ktorom µudia stoja, by malo by» ideálne vybavené protipo¾iarnymi nástrojmi, ktoré budú v rozpore s nepredvídateµným prvkom.

Fizzy SlimFizzy Slim - Pijte Fizzy Slim a objavte svoju ¹tíhlu postavu bez tuku, strihov a celulitídy!

Spolu s vhodným vybavením, ktoré vám umo¾ní kontrolova» oheò a poskytova» povrch pred jeho ¹írením, by sa mali pozna». Ka¾dý, kto sa musí cíti» v bezpeèí pred po¾iarom, by mal absolvova» príslu¹né ¹kolenie. Nie ka¾dý typ po¾iaru, preto¾e je pomocou tohto výrobku uhasený. Napríklad, spaµovanie oleja alebo elektrických zariadení nemo¾no uhasi» vodou, ktorá len zapálila plameò a bude ma» oheò e¹te veµa sily. V boji proti urèitým po¾iarom je veµmi úèinné kalenie parou. Parné hasenie je spôsob hasenia pary, ktorá má takú vysokú úèinnos», av¹ak predstavuje urèité obmedzenia. Nízka merná hmotnos» pary prakticky bráni tomu, aby sa nachádzala v ¹irokej oblasti, preto¾e v takýchto podmienkach para nebude spåòa» svoje hasiace vlastnosti. Hasenie parou bude prezentované pre tento veµmi prospe¹ný v uzavretých interiéroch, malých rozmeroch. Vïaka pou¾itiu technológie poèítania na výkone inhibície prívodu kyslíka a veµkého podhodnotenia jeho úrovne koncentrácie sa v ideálnom prípade pou¾ije para na hasenie po¾iaru kvapalín, plynov alebo dokonca elektrických in¹talácií. Hlavným princípom èinnosti hasiacej pary je kompatibilita s teplotou vznietenia horiacej látky. Èím vy¹¹ia je teplota vznietenia horiaceho materiálu, tým lep¹ie bude plameò v pare.