Odstranenie prachu z lakovne

Systémy odsávania prachu sa pou¾ívajú takmer v¹ade tam, kde dochádza k zneèisteniu pracovísk suchým prachom s veµmi jemnými èasticami. Technologické odpra¹ovanie tohto rezu je primárne spracované v energetickom, keramickom, zváraèskom, kovovom, drevárenskom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Najèastej¹ie pou¾ívané na odstraòovanie prachu sa nazýva prachový zberaè.

Nápoj zo základných problémov, ktoré sa mô¾u vyskytnú» v priemyselných domoch, je opeµovanie, ktoré sa vyskytuje v sezóne v¹etkých druhov výrobných procesov.Toto opelenie vzniká predov¹etkým pri získavaní spracovania inou materiálovou metódou alebo poèas nalievania alebo premiestòovania sypkých materiálov.Bohu¾iaµ, výsledný prach má veµmi negatívny nápad na µudské zdravie. Mlad¹ie prachy, tým sú ¹kodlivej¹ie. Èo je veµmi, niektoré peµ je toxický a dokonca aj karcinogénny.Dnes nie je známe, ¾e dôle¾ité opeµovanie pracovnej miestnosti je urèite motiváciou pre zdravotné problémy aj profesionálne nedostatky. Samozrejme, z tohto dôvodu je dôle¾ité vyèisti» vzduch.

Aby boli systémy na odsávanie prachu dobré, mali by sa pou¾i» miestne výfukové plyny. ®ijú predov¹etkým z hµadiska samonosných zbraní, prísaviek alebo nejakých druhov digestorov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti zdroja emisií zneèistenia.

Odstránenie akéhokoµvek nahromadeného mno¾stva prachu by sa malo zabezpeèi» pravidelne. Tento postup pomáha zabráni» pohybu a spadnutiu prachu. Keï sa vrstva prachu naná¹a najmä na podlahu vo výrobnej hale, mali by sa pou¾i» priemyselné vysávaèe, preto¾e vytváranie prachu okolo zariadenia predstavuje vá¾nu hrozbu.Èo je tie¾ mimoriadne prestí¾ne, zariadenie na zhroma¾ïovanie prachu by v ¾iadnom prípade nemalo nahromadi» elektrostatické náboje, preto¾e hrozí, ¾e vytvorí poko¾ku, kým bude v skutoènosti po¾iar.

Okrem toho musíte pamäta» na tesnos» spojov v kon¹trukcii. Malo by by» známe, ¾e v¹etky netesnosti spôsobujú, ¾e plutvy vytiahnu z vonkaj¹ej strany a èo je vnútri, zni¾uje úèinnos» odparovania.