Odborne skusenosti neboli zdokumentovane

Nápoj z èastej¹ie vybraných profesií je prísaha prekladateµ Krakov umo¾òuje výrobu ¹túdií, vïaka èomu je dôle¾ité sta» sa jedným.Príbuzenský prekladateµ je ¾ena, ktorá hrá hlavne pri preklade oficiálneho charakteru a má preklad písomností alebo listov týkajúcich sa overenia prepisov v cudzom jazyku. Urèite vykonáva aj prácu súkromných osôb a pre potreby ¹tátnych orgánov: súdy, polícia, prokuratúra atï.

Veµmi cenný, ¾e budete musie» prejs», aby si titul súdnym prekladateµom nie je jednoduché. Primárnym dôvodom je výkonnostné kritériá pre dr¾anie poµského obèianstvo alebo ¹tátne obèianstvo jednej zo strán èlenských ¹tátov Európskej únie, aby poskytol dôkaz o bezúhonnosti a poµ¹tinu a vedu. Sam Polish skú¹ka prijatá pred skú¹obnej komisie pod zá¹titou ministra spravodlivosti, sa skladá z dvoch èastí, tj. Písomný preklad a preklad. Dôle¾itá skúma schopnos» porozumie» z poµ¹tiny do cudzieho jazyka a naopak. Kým ústnej skú¹ky kandidáti musia èeli» po sebe idúce preklad a preklad dohµadu. Jediným pozitívnym kreditnej oboch strán skú¹ky umo¾ní vytvorenie profesie a je súèas»ou z kandidátov na zozname súdnych prekladateµov po predlo¾ení ministra spravodlivosti príslu¹nej prísahy, ktorá má zodpovednos» vyplývajúcu z povolania a dokonca po¾adované jeho pracovitosti, nestrannos» a spravodlivos» a povinnos» udr¾iava» ¹tátne tajomstvo.

Súdnym tlmoèníkom mala by» nad v¹etkými dokumentmi, ktoré mali by» pou¾ité na projekty, dnes v oficiálnych dokumentoch rodných, sobá¹nych a úmrtných listov, vysvedèenia, listiny, súdne rozhodnutia, advokát, finanèné správy, certifikáty, diplomy zmlúv.