Novorodenca vlasy

https://v-socks.eu/sk/

Moja neter nesmierne miluje hra» si s vlasmi, mô¾e¹ ju niekoµko dní pohladi» a rozèesa» si vlasy. Ona je tak zapojený, ¾e ak chce v¹etko vyzera» krásne, mô¾e si usporiada» jeden prámik ¹es»krát, zaka¾dým, keï obliekne vlasové doplnky, alebo ¹pendlíky na vlasy. Veµmi drahé ¹kolské vystúpenia a dosta» sa k nim. Jej posledná úloha, Princes Joker, bola navy¹e originálna a vy¾adovala perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku ju moja matka zamotala s viac ako tuctom vrkôèikov so stuhami. Neskôr, ¾e krásne jedenás» rokov povedal nie, nie, e¹te raz. Vlastne budem èaka» v zámkoch .... a to zaèalo. Polhodina pretaktovania ich tie¾ kombinuje. Vyzerala krásna ako skutoèná princezná. Ale keï chodí s pokazenými dievèatami, potom veµmi rýchlo zmenila názor. Nie je to posledný, ¾e od zaèiatku stávky uplynuli menej ako dve hodiny. Neèakane ... úplne zmenil my¹lienku, a vo svojom prejave to znelo trochu viac "nieeee, ja naozaj nechcem, ja si nepamätám niè v princeznej, najviac man¾elka jej slú¾ky." Spýtala sa sama na nový úèes, naskladané vlasy v tvári naplnenej koky. Na svadbe, ako u¾ predtým vytvorila, sme teraz schopní ostriha» jej vlasy, naposledy sme sa vydali obzvlá¹» dobre. Jej matka, na mojej strane, od druhého, bola dokonèená za dvadsa» minút.