Nezdrava vy iva

V¹etci sme ochotní ¾i» zdravo. Sme fyzicky fit, myslíme si na seba, dobre jeme. Celá vý¾iva závisí nie od toho, èo jeme, ale od skladovania potravín. Zdravá a rozmanitá kuchyòa si vy¾aduje bohatú základòu produktov. A tie¾ musia by» zvyèajne èerstvé.

https://wonder-cream.eu/sk/Wonder Cells - Prírodný komplex s viacerými živinami pre pokožku postihnutú vráskami!

Nie v¹etko, èo sa hodí na zmrazenie, na sebe len krátkodobo v chladnièky a uchováva» veµa produktov len "teplá". Toto je vhodné rie¹enie, vïaka ktorému je materiál u¾ zachovávajú v¹etky ¾iviny, a tie¾ ich vôòa, chu», farbu a textúru, je hermetické balenie potravín, alebo jednoducho vákuové balenie.

Èo je táto obalová technológia? Je nízke skladova» potraviny tak, aby som sa netýkala vzduchu a vlhkosti, ktoré priná¹a. Vlhkos» je osamelý bod, ktorý spôsobuje rýchle mno¾enie baktérií. A oni sú naozaj zodpovední za zhor¹enie potravín. Vajcia, hydina, ryby alebo mäso - to sú drahé výrobky s bielkovinami - klesajú najrýchlej¹ie. To je dôvod, preèo stojí za to udr¾iava» ich s vy¹¹ou starostlivos»ou. Mal by tie¾ dba» na to, aby surové mäso nemalo by» umiestnené priamo s rôznymi výrobkami. Práve tu je obzvlá¹» prínosom hermetické balenie potravín. Jedenie dlh¹ie je zaujímavé, voòavé a vhodné dlh¹ie.

Ako zabali» vo vákuu za prirodzených podmienok? V súèasnosti u¾ neexistuje metóda, ktorá sa pou¾íva iba na továrenské balenie potravinárskych výrobkov. Na námestí mô¾ete jednoducho nájs» jednoduché hermetické baliace zariadenie. Kompozícia dostane ¹peciálnu fóliu (mô¾ete ju potom kúpi» samostatne, na ktorú sa podávajú potraviny, zvárajú sa pomocou zváracieho stroja a potom nasáva vzduch. Väè¹ina prístrojov je zváraèi a vzduchové prísavky rovnaké. Hermeticky balené výrobky udr¾iavajú svoju svie¾os» a¾ pä»krát dlh¹ie, ako je rozbalené alebo ulo¾ené iba v chladnièke.